بازدید اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دامغان از فضای سبز شهری برای بهبود وضعیت فضای سبز شهر و شهرکها با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و پیگیری نصب وسایل تفریحی و ورزشی در پارکها

توسط admin