آیین نامه پرداخت حق الجلسه و مزایا

ماده۱
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون اصلاح تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن.

ب- شورا: شوراهای اسلامی موضوع قانون

ماده۲
پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان مؤسسات عمومی که با رعایت مقررات مربوط به شورا مأمور می شوند ممنوع است. این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری ، صرفاً مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده۳
شورای عالی استانها موظف است ظرف شش ماه آیین نامه نحوه استفاده از خدمات تمام وقت یا پاره وقت آن دسته از اعضای شورا را که جزء کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی نیستند ، تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید و تا زمان تصویب آیین نامه یاد شده مطابق دستور العمل ابلاغی وزارت کشور اقدام خواهد شد.

ماده۴
به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا ، کمیسیونها یا سایر جلسات فرعی شرکت می نمایند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد.

ماده۵
پرداخت حق حضور در جلسات رسمی شورا با تأیید رییس شورا و حق حضور در جلسات کمیسیونها و جلسات فرعی بنا به پیشنهاد رییس کمیسیون و تأیید رییس شورا مجاز است.


ماده۶
پرداخت حق جلسه به اعضای شورا بر اساس جدول زیر انجام می شود:

 

 

 

تبصره۱– تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده به استثنای ردیفهای (۳و۴) مطابق افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت خواهد بود.

تبصره۲  پرداخت حق جلسه با توجه به میزان حضور، بیشتر از سقفهای تعیین شده در جدول این ماده ممنوع است.

ماده۷
پرداخت حق مأموریت به اعضای شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد شواری عالی استانها به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده۸
پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موکول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در بودجه سالانه شورا می باشد.

ماده۹
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۶۷۸۴۲/ت۳۰۸۷۷هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ می شود

منبع: shoraha.org.ir