آیین نامه داخلی شورای شهر

هئیت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۰ /ش/۴/الف مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳شورای عالی استانها و به استناد ماده(۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۸۲- آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱– اولین جلسه هردوره  شورای اسلامی شهر ،که در این آیین نامه شورا نامیده می‌شود ، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت فرماندار یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت  میابد.

ماده ۲– در اولین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و دونفر از جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعین می‌شوند و در جایگاه هیات رییسه قرار می‌گیرند .

ماده۳– وظایف هیات رییسه سنی  اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رییسه دائم شورا می باشد.

تبصره – مراسم تحلیف براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی استانها می رسد, انجام می شود .

ماده ۴– اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا، هیات رییسه شورا شامل رییس, نایب رییس و حداقل    یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو برای مدت دوسال ونماینده یا نمایندگان شورا در شورای اسلامی شهرستان را تا پایان همان دوره انتخاب می نمایند .

تبصره– رییس شورا موظف است در صورت قطعیت یافتن خروج از شورا، مراتب را به فرمانداری ذیربط به طورکتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده ۵ – عضویت در شورا قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .هیچیک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

ماده ۶– وظایف رییس شورا به شرح زیر است :

۱-     مسئوولیت امور اداری و مالی شورا.

۲- اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات.

۳- دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد .

۴- دعوت ازاعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورا

۵ – ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا.

۱-    معرفی نماینده و یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسؤولان اجرایی، نهادها و سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها.

۲-   امضای احکام مسؤول واعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا.

۳- ارسال نسخه ای از بودجه مصوب و هزینه شورا در پایان هر سال مالی به شوراهای اسلامی شهرستان و استان مربوط و نیز انتشار آن جهت اطلاع عموم.

۴- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یاشفاهی شهردار درخصوص تذکرابلاغی آن در جلسه شورا.

۵-   امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا.

۶-  اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه.

ماده ۷– نایب رئیس شورا در غیاب رییس شورا وظایف اورا انجام می دهد و در مقابل شورا مسئوول است .

ماده ۸– وظایف هیات رییسه و سخنگو  به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

ماده ۹– به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل پیشنهادات و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی که شورابرعهده دارد, کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می‌شود.

تبصره – ترکیب ,چگونگی اداره ووظایف این کمیسیونها به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.

ماده ۱۰– پیشنهادات واصل شده به کمیسیون در صورتی که مرتبط با شهردرای باشد با حضور شهردار یا نماینده وی که بدون حق رأی  و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می کند، رسیدگی خواهد شد .

ماده ۱۱– هر عضوشورا می توانداز مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است .

ماده ۱۲– عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رییس تقدیم نماید و رییس آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می تواند در صورت تمایل اعلام انصراف نماید.

ماده ۱۳– برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود, سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می نمایدو مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می‌توانند صحبت کنندو پس از آن رأی گیری می شود.

ماده ۱۴– هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نیست .

ماده ۱۵– رییس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیر استعفا،فوت، جنون و سلب عضویت, مراتب را برای تعیین جانشین او به فرمانداری مربوط به طور کتبی اعلام نماید.

ماده ۱۶– غیبت از جلسات شورا با اطلاع رییس شورا و از جلسات کمیسیونها با اطلاع رییس کمیسیون مربوط امکان پذیر است .

تبصره ۱– تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل درجلسات شورا برعهده شورا و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هرصورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رییس شورا خواهد بود.

تبصره ۲ – رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آید وعضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خودرا مبنی بر موجه بودن غیبت به ر ییس شورا ارایه دهد.

ماده ۱۷– در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورابه عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب می‌شوند, نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رییس شورا معرفی می‌شوند.

تبصره – نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت کتبی نیز به رییس شورا ارایه نمایند.

ماده ۱۸– دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویتهااز طرف هیات رییسه تهیه  شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرارگیرد.

تبصره ۱ – در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیات رییسه خواهدبود.

تبصره ۲– با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت یا مسکوت گذاشت .

ماده ۱۹– درهرجلسه حداکثر سه نفر از اعضا که تا(۴۸) ساعت قبل از شروع جلسه رسمی تقاضای نطق قبل از دستورنموده انددر حدود وظایف شورا  طبق فهرست تنظیمی حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت .

تبصره ۱– در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعیین می‌گردند.

تبصره ۲– هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد, می تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضو دیگری واگذار کند.

ماده ۲۰– رییس شوار می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه درمورد مسایل مهم روز شوراها مطالبی راکه آگاهی اعضا از آن ضروری باشد, به اطلاع آنها برساند.

ماده ۲۱– اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می شود, می توانندقبل از جلسه به   عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. در صورتی که موافق یا مخالف ثبت نام نکرده باشد, اعضا در جلسه شورامی توانند نوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق خواهندکرد. اگر هیچ موافقی وجودنداشته باشد, یک مخالف صحبت می کند و اگر مخالفی وجودنداشت , تنها یک موافق می تواند صحبت کند.

تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع, رییس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و درصورت دونوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

ماده ۲۲– تقاضای کفاهت مذاکرات ها افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد ،به پیشنهاد رییس شورا یا حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسیدگی است. یک مخالف ویک موافق هر کدام تا ۵ دقیقه صحبت می نمایند و سپس رأی گیری می شود و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رییس جلسه اجرا می شود.

ماده ۲۳– اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات جاری و یا آیین نامه داخلی شورا براظهارات دیگر مقدم است .

ماده ۲۴– در صورت توهین به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، در همان جلسه یا در جلسه بعد, با تشخیص هیات رییسه به آنهاتا ۱۵ دقیقه اجازه نطق دردفاع از خود داده   خواهد شد.

ماده ۲۵– نحوه اداره جلسات, رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده براساس دستور العملی است که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

منبع: rc.majlis.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.