آیین نامه داخلی شورای استان

آیین نامه داخلی شورای عالی استانها

ماده ۱ – جلسات شورای عالی استانها که در این آیین نامه شورای عالی نامیده می‌شود ، در تهران  تشکیل می‌گردد و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد.

تبصره – در صورت بروز حوادث غیر مترقبه یا عواملی که مانع تشکیل شورای عالی در تهران باشد جلسات تا رفع مانع در محل دیگری که به تأیید هیات رییسه می‌رسد, تشکیل می‌شود.

ماده ۲ – اولین جلسه هر دوره شورای عالی حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای اسلامی  استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و با حضور  دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات  آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

ماده ۳ – در اولین جلسه شوراعالی مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و دونفر از جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه هیات رییسه قرار می‌گیرند.

ماده ۴ – وظایف هیات رییسه سنی ، اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رییسه دایم می باشد.

تبصره – مراسم تحلیف براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی می رسد انجام خواهد شد.

ماده ۵ – مدت عضویت فرد در شورای عالی تا پایان مدت عضویت چهارساله فرد در شورای شهرو روستای مربوط است.

ماده ۶ – عضویت در شورای عالی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. هیچیک از اعضا حق تفویض اختیارات خود را به غیر, اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

ماده ۷ – اعضای شورای عالی دراولین جلسه خودهیات رییسه شامل رییس ،یک نایب رییس  و حداقل یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو از بین اعضا برای مدت دوسال انتخاب می‌نمایند.

ماده ۸ – در غیاب رییس شورای عالی نایب رئیس وظایف و اختیارات او را برعهده خواهد داشت و درمقابل شورای عالی مسؤول است .

تبصره – رییس شورا عالی می‌تواند اداره جلسات رسمی راحتی هنگام حضور خود  برعهده نایب رییس قرار دهد.

ماده ۹ – چنانچه هریک از اعضای هیات رییسه فوت نماید یا برکنار یاسلب عضویت شودیا از سمت خود استعفا دهد, بلافاصله در اولین جلسه, عضو جدید هیات رییسه برای همان سمت و برای مدت باقیمانده از دوسال انتخاب می‌شود.

ماده ۱۰ – درصورتی که هر یک از اعضای هیات رییسه یا سخنگوی شورای عالی استعفا دهد, متن استعفا نامه در جلسه شورای عالی قرایت می‌شود و در صورت لزوم پس از توضیحات فرد مستعفی و مذاکرات اعضا، چنانچه استعفا پس گرفته نشود, عضو جدید هیات رییسه انتخاب می‌گردد.

ماده ۱۱ – وظایف رییس شورای عالی به شرح زیر است :

۱-    مسئوولیت امور اداری و مالی شورای عالی

۲-    اداره جلسات شورای عالی و برقراری نظم در جلسات

۳-  دعوت از وزیران ، روسای مؤسسات وسازمانهای دولتی و سایراشخاصی که حضور آنها در جلسه ضرورت داشته باشد

۴-   دعوت ازاعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای

۵-    ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورای عالی

۶- معرفی نماینده و یا نمایندگان شورای عالی که از بین اعضا انتخاب می‌شوند به مسؤولان اجرایی نهادها و سازمانهای کشور

  ۷ – امضای احکام مسؤول دبیرخانه و سایر کارکنان براساس تشکیلات تفصیلی شورای عالی. امضای کلیه مکاتبات رسمی شورای عالی

۸-    امضای احکام رؤسای کمیسیونها

۹-   ارایه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیات رییسه درخصوص مسایل مربوط به شورای عالی

۱۰- ارسال یک نسخه از مصوبات شورای  عالی به وزارت کشور ، نهادها و سایر دستگاههای ذیربط ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای استان

۱۱- شرکت در نهادهای قانونی که رییس شورای عالی عضو آنهاست یا درجلسات رسمی دستگاههای وسازمانهای دولتی که دعوت می‌گردد

۱۲- شرکت در نهادهای قانونی که رییس شورای عالی عضو آنهاست یا در جلسات رسمی دستگاهها و سازمانهای دولتی که دعوت می گردد

۱۳   – ارسال یک نسخه از مصوبات شورای عالی که جنبه عمومی دارد به روزنامه رسمی برای چاپ

۱۴ -اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه

ماده ۱۲ – وظایف هیات رییسه شورا وسخنگوی شورای عالی به موجب  دستورالعملی تعیین می‌شود که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده ۱۳ – به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل پیشنهادات، طرحها و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی که شورای عالی برعهده دارد ،کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می‌شود. ترکیب، تعداد، نحوه اداره و  وظایف این کمیسیونها به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ماده  ۱۴ – غیبت از جلسات شورای عالی  با اطلاع رییس شورای عالی و در کمیسیونها با اطلاع رییس کمیسیون امکان پذیر است .

تبصره ۱- تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل درجلسات رسمی شورا با شورای عالی و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هرصورت اعلان رسمی با رییس شورای عالی خواهد بود.

تبصره۲ – رسیدگی به موجه وغیرموجه بودن تأخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آید وعضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خودرا مبنی بر موجه بودن غیبت به رییس شورای عالی ارایه دهد.

ماده ۱۵ – هر عضوشورای عالی می توانداز مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق حاضران در جلسه امکان پذیر است .

ماده ۱۶ – عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را به با ذکر دلایل تقدیم رییس شورای عالی نماید و رییس شورای عالی آن را در نخستین جلسه بعدی در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی استعفا، می تواند اعلام انصراف نماید.

ماده ۱۷ – برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرایت شود سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را مطرح نمایدو مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می‌توانند صحبت کنندو پس از آن رأی گیری می شود.

ماده ۱۸ – هرگاه تقاضای استعفای اعضا به نحوی باشد که مانع از تشکیل رسمیت جلسه گردد، قابل طرح نیست .

ماده ۱۹ – رئیس شورای عالی موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورای عالی به دلایلی نظیر استعفا،فوت و سلب عضویت ،مراتب را برای تعیین جانشین وی به وزارت کشور و شورای استان مربوط به طور کتبی گزارش نماید.

ماده ۲۰ – در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورای عالی به عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب می‌شوند، نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورای عالی انتخاب و توسط رییس شورا معرفی می‌شوند.

تبصره – نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به استحضار اعضا رسانده وبه صورت کتبی نیز به رییس شورای عالی ارایه نمایند.

ماده ۲۱ – جلسات عادی شورای عالی هردوماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می یابد.

تبصره ۱- هر یک از اعضا که همزمان برای جلسات شورای عالی و سایر شوراها دعوت شده است موظف به شرکت در جلسه شورای عالی می باشد.

تبصره ۲ – جلسات فوق العاده شورای عالی  بنا به ضرورت و به درخواست وزیر کشور  یا حداقل یک سوم اعضا یا هیات رییسه و با اعلام قبلی و دعوت رییس تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۲ – حضور مستمعان در جلسات شورای عالی با اجازه رییس آزاد است .

تبصره – مستمعان در جلسات باید نظم را رعایت کنند و در صورت تخلف به دستور رییس از سالن اخراج خواهند شد.

ماده ۲۳ – دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویتهااز طرف هیات رییسه تهیه و تنظیم شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرارگیرد.

تبصره ۱ – در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیات رییسه خواهدبود.

تبصره ۲- با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت.

ماده ۲۴ – در هر جلسه علنی شورای عالی ،رییس می تواند قبل از ورود به دستور جلسه در مسایل روز شوراها، مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری است حداکثر به مدت بیست دقیقه بیان کند.

ماده ۲۵ – درهرجلسه حداکثر سه نفر از اعضا که حداقل (۴۸) ساعت قبل از شروع جلسه رسمی تقاضای نطق قبل از دستوردر حدود وظایف شورای عالی  نموده اند طبق فهرست تنظیمی توسط منشیان حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت .

تبصره ۱- در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعیین می‌گردند.

تبصره ۲- هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد می تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضو دیگری واگذار کند.

ماده ۲۶ – اعضای شورای عالی به نسبت موضوعاتی که طبق دستور مطرح می شود، می توانند قبل از جلسه به عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. درصورتی که موافق یامخالف ثبت نام نکرده باشد، اعضا در جلسه می‌توانندنوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق نمایند. اگر هیچ موافقی وجودنداشته باشد، مخالفان می توانند به نوبت  صحبت ‌‌کنند و اگر مخالفی وجود نداشت ،تنهایک موافق می تواند صحبت کند .

تبصره ۱- درصورت صحبت خارج از موضوع رییس جلسه به آنها تذکر خواهدداد و در صورت دونوبت تذکر درنوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد .

تبصره ۲- مدت شور در مورد لوایح پیشنهادی برنامه و بودجه کشور ۱۰ ساعت وبرای هر ناطق ۲۰ دقیقه   می باشد.

ماده ۲۷ – اخطار راجع به مغایرت طرحها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا مقررات جاری یا آیین نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است و نیز پیشنهاد کفایت مذاکرات و یا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد باپیشنهاد رییس یا حداقل سه نفر از اعضا قابل رسیدگی می باشد .و پس از نطق یک نفر مخالف ویک نفرموافق رأی گیری می شود وتصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رییس جلسه اجرا می شود.

ماده ۲۸ – در صورت توهین به مقامات اجرایی یا حاضران، در همان جلسه یا در جلسه بعد با تشخیص هیات رییسه به آنها تا ۱۵ دقیقه اجازه نطق دردفاع از خود داده  خواهد شد.

ماده ۲۹ – مذاکرات کامل هر جلسه علنی و مصوبات ثبت و ضبط می شود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه های گروهی جهت اطلاع عموم بلامانع است .

ماده ۳۰ – دستور العمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری، بررسی برنامه و بودجه کشور و استانهاو سایر پیشنهادات به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده ۳۱ – درهنگام بحث و مذاکره درباره لوایح دستگاههای اجرایی و طرحهای مرتبط با آنهاو طرحهای استانی، هر گاه هیات رییسه لازم بداند می تواند به نمایندگان شوراهای استان اجازه صحبت بدهد .

ماده ۳۲ – شورای عالی می تواند نماینده ونمایندگان را جهت دفاع از طرحهای قانونی خودکه با اختیار حاصل از اصل یکصد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیشنهاد می نماید، انتخاب و معرفی کند و در این صورت رعایت ترتیبات زیر لازم است :

۱-     طرحهای مصوب شورای عالی برای ارایه به مجلس شورای اسلامی باید دارای عنوان ،مقدمه توجیهی و مواد مناسب باشد .

۲-     طرحهای فوق باید قبل از طرح در جلسه شورای عالی، علاوه بر کمیسیون مربوط در کمیسیون مرتبط با امور حقوقی نیز بررسی و گزارش آن ظرف مهلت مقرر به کمیسیون اصلی ارایه و در گزارش نهایی ضمن گزارش کمیسیون اصلی برای طرح و بررسی در شورای عالی تقدیم گردد.

۳-     چنانچه طرحهای فوق مربوط به هر یک از  وزارتخانه ها یا دستگاههای اجرایی باشد، یک نسخه از آن برای وزیر یا عالی ترین مقام مسئوول ارسال واز آنها برای اعلام نظر یا شرکت در جلسه کمیسیون مربوط دعوت می شود.

۴-     نماینده یا نمایندگانی برای دفاع از طرحهای مصوب انتخاب و به مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران معرفی می شوند.

۵-     شورای عالی با دعوت از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده او و مسئوولان مربوط پیش نویس لوایح برنامه و بودجه را بررسی و پیشنهادات اصلاحی مبنی برتغییر طرح یا جابجایی بودجه عمرانی و رفاهی استانها را پس از تصویب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام   می نماید.

ماده ۳۳ – برای نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه وبودجه عمرانی و رفاهی استانها به استناد اصل یکصدویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول گزارشات ماهانه و سالانه و چگونگی پیشرفت کارهای عمرانی واز دستگاههای اجرایی مربوط، ییس، گزارشات را به کمیسیون ذیربط ارجاع می دهد. رییس موظف است ضمن ارسال نسخه ای از گزارش کمیسیون ذیربط به مسئوولان مربوط، به منظور توضیح ،حضور دفاع، موضوع را در دستور جلسه شورای عالی قراردهد و طبق تصمیم شورای عالی، موضوع را به مسئوولان مربوط و عالی ترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط اعلام و در صورت لزوم پی گیری قانونی به عمل آورد.

تبصره – چنانچه هر یک از شوراهای استان یا حداقل سه نفر از اعضای شورای عالی به نحوه اجرایی برنامه و بودجه عمرانی و رفاهی استانها اعتراض داشته باشند، موضوع  توسط رییس به کمیسیون ذیربط جهت بررسی و ارایه گزارش ارجاع می شود.

ماده ۳۴ – مسئوولان سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور در جلسات شورای عالی، اعم از جلسات رسمی شورای عالی، کمیسیونها و ارگروههایی که دعوت    می شوند ،حضور می یابند و در صورت عدم امکان حضور در جلسات کمیسیونها و کارگروهها نمایندگان آنها شرکت می کنند.

ماده ۳۵ – شورای هر استان موظف است یک نسخه از مصوبات خود را ظرف ده روز به شورای عالی تقدیم و شورای عالی موضوع را بررسی و در صورت لزوم در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام نماید.

ماده ۳۶ – پیشنهاد سلب عضویت اعضای شوراهای استانها در موارد مندرج در قوانین، از سوی شورای عالی به هیات حل اختلاف مرکزی به ترتیب زیر عمل می آید:

۱- تقاضای سلب عضویت ازسوی هر یک از شوراهای استان هاو هریک از اعضای شورای عالی قابل طرح و بررسی   می باشد.

۲- تقاضای فوق توسط رییس برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون ذیربط ارجاع می گردد و ضمناٌ به عضو متقاضی نیز ابلاغ گردد تا دفاعیات خودرا به آن کمیسیون ارایه دهد.

 ۳- پس از ارایه گزارش کمیسیون ذیربط ،موضوع در جلسه شورای عالی مطرح و در صورت تصویب ،سلب عضویت فرد مورد نظر به هیات حل اختلاف مرکزی پیشنهاد   می گردد.

۴- عضو مورد نظر که تقاضای سلب عضویت وی شده است، حق حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خودراخوهدداشت ودرصورت عدم امکان حضور می تواندعضو دیگری از اعضای شورهارابه نمایندگی از طرف خودمعرفی نماید.

 

منبع:  shoraha.org.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.