سرخط ویژه
خانه / اخبار / آگهی تجدید مناقصه عمومی حسابرسی

آگهی تجدید مناقصه عمومی حسابرسی

شهرداری دامغان درنظر دارد باستناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر نسبت به انتخاب حسابرسان مستقل شورای اسلامی شهر جهت انجام حسابرسی سال ۹۵  شهرداری اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای حسابرسی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت شرکت درمناقصه واخذ اسناد واطلاعات مربوطه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه و پیشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  ۱۱/۰۷/۹۶  به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند.

 

bigtheme