خانه / مصوبات شورا 1399

مصوبات شورا 1399

مکاتبات شورای اسلامی شهر درخصوص پیگیری نارضایتی همشهریان در رابطه با سد معبر در پیاده روها و بازار بزرگ دامغان توسط مغازه داران

پیرو درخواست ها و نارضایتی مردمی درخصوص تجاوز به حریم پیاده روها و مسیر عبور همشهریان عزیز و سدمعبر در بازار بزرگ توسط مغازه داران و فروشندگان، شورای اسلامی شهر مکاتبات و جلساتی را در رابطه با بررسی، پیگیری و ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۵۵ – ۹۹/۰۳/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۳۰۳/ ۹۹ مورخ ۱۷/ ۳/ ۹۹ در رابطه با قیمت گذاری مقدار ۹۷/ ۴ مترمربع از معبر متروک جهت ادغام در پلاک ثبتی ۱۴۲/ ۹۶۱ اصلی واقع در بلوار جمهوری، موضوع بررسی و با قیمت ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۵۴ – ۹۹/۰۳/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- گزارش حسابرسی مستقل درباره صورت های مالی تهیه شده به انضمام صورت تفریغ بودجه، تراز نامه، مازاد درآمد بر هزینه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ با حضور حسابرس محترم و مسئول واحد مالی شهرداری و شهردار محترم ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۵۳ – ۹۹/۰۳/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۹۸۹/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۳/ ۲۲۸۶ که در طرح توسعه خیابان شهید قوسی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۲/ ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۵۲ – ۹۹/۰۲/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۸۹۰/ ۹۹ مورخ ۲۵/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۱/ ۲۵۱۵ که به میزان ۳۸/ ۷ مترمربع در طرح تعریض قراردارد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۴/ ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۵۱ – ۹۹/۰۲/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۰۶۳۴/ ۹۹ مورخ ۱۳/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۲/ ۵/ ۲۴۲۷ جهت خریداری معبر متروکه به میزان ۶۷/ ۱۲۸ مترمربع جنب پلاک فوق، موضوع بررسی و با توجه به عدم موافقت با ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۵۰ – ۹۹/۰۲/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- باتوجه به گزارشات مردمی و مشاهدات فراوان درخصوص سرقت، نزاع های دسته جمعی در خیابان و رفتارهای منافی امنیت و آسایش شهروندان مقررشد مکاتبات لازم با مراجع ذی ربط صورت گیرد. ۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۷۲۰/ ۹۹ ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۴۹ – ۹۹/۰۲/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۰۶۸۱/ ۹۹ مورخ ۱۵/ ۲/ ۹۹ در رابطه با درخواست هیئت امناء مسجد امیرالمومنین (ع) مبنی بر واگذاری ۲ سرویس ماسه شسته جهت انجام فعالیت های عمرانی، موضوع بررسی و بنابر بند ۶ دستورالعمل نحوه ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۴۸ – ۹۹/۰۲/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- نامه شماره ۵/ ۵۰۷ مورخ ۹/ ۲/ ۹۹ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۹۷۰/ ۵ ریال هزینه کفن و دفن یکی از مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد ازمحل ماده ۱۷ شهرداری به استناد بند ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۴۷ – ۹۹/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۵۱۷/ ۹۹ مورخ ۱۰/ ۲/ ۹۹ در رابطه با تقاضای مالکین سه دانگ از پلاک های ۹۴۷ و ۹۵۱ مبنی بر فروش سهم خود از پلاک های مذکور شهرداری و معوض آن درخواست خرید اراضی سهم ۱۰۱ قانون شهرداری ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۴۶ – ۹۹/۰۲/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۲۰/۳/۰۰۴۰۲/۹۹ مورخ ۳/۲/۹۹ در رابطه با تفکیک و اجرای ماده ۱۰۱ برای پلاک های ثبتی ۶۵/۲۵۲۰ و پلاک ۶۶/۲۵۲۰ ؛ موضوع بررسی و پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری قدرالسهم شهرداری موافقت نشد ولیکن از جهت اینکه ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۴۵ – ۹۹/۰۲/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۹ نامه وارده از شهرداری، شهروندان محترم و سایر ارگانها مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم صورت پذیرفت. این نامه ها شامل رسیدگی به درخواست های ادارات و نهادها و شهروندان عزیز درخصوص مسائل شهری ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۴۴ – ۹۹/۰۱/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۲۶۵/ ۹۹ مورخ ۳۰/ ۱/ ۹۹ درخصوص ارزیابی پلاک های ثبتی ۱/ ۴-۳ اصلی و ۴/ ۱ که در مالکیت بیمه ایران است و در مسیر تعریض خیابان امام خمینی(ره) قرار گرفته، موضوع بررسی و با توجه به ضرورت اجرای طرح ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۴۳ – ۹۹/۰۱/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۵ نامه وارده از شهرداری، شهروندان و سایر نهادها بررسی و اقدامات لازم برای آنها صورت پذیرفت. این نامه ها شامل رسیدگی به درخواست های ادارات و نهادها و شهروندان عزیز درخصوص مسائل شهری از جمله ...

ادامه مطلب »
bigtheme