خانه / مصوبات شورا 1398 (برگه 2)

مصوبات شورا 1398

مصوبات جلسه ۲۲۹ – ۹۸/۱۱/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- عطف به نامه شماره ۱۸/ ۰۶۵۹۳/ ۹۸ مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۸ شهرداری در رابطه با ارزیابی قیمت ۴۲/ ۹۴ مترمربع از پلاک های ثبتی ۲۴۳۵/ ۶۶۴ و ۶۵۰/ ۲۵۲۹ واقع در شهرک گلستان که طی اجرای ماده ۱۰۱ قانون ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۲۸ – ۹۸/۱۱/۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۲ نامه دریافت شده از شهروندان محترم، شهرداری و سایر نهادها قرائت، بررسی و تصمیمات مقتضی اخذ گردید و یک مصوبه به شرح ذیل به تصویب رسید. ۱- بعد از بحث و تبادل نظر مقرر گردید ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۲۷ – ۹۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۶۰۳۵/ ۱۲۲/ د مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۹۸ از ریاست امور مالیاتی دامغان در رابطه با معرفی نماینده شورای اسلامی شهر دامغان جهت شرکت در جلسه تعیین ارزش املاک سال آینده، موضوع بررسی و مقررشد آقای علی اکبر حسن بیکی جهت ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۲۶ – ۹۸/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۶۳۱۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با اجاره واحد شماره ۲۷ واقع در طبقه اول پاساژ عقیق با اجاره پیشنهادی ماهیانه ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۴ ریال، موضوع بررسی و با درخواست فوق موافقت ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۲۵ – ۹۸/۱۰/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۶۱۷۵/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با اجاره بهای یک باب مغازه به شماره پلاک ۵۲۶/ ۷/ ۹۶۱ واقع در مجتمع تجاری خلیج فارس، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۱ ریال ماهانه ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۲۴ – ۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۹ نامه وارده از شهروندان محترم و شهرداری و دیگر نهادها بررسی و تصمیمات مقتضی اخذ گردید و در ادامه در مورد چند مسئله مبتلا به با حضور شهردار و مسئول واحد درآمد شهرداری بررسی گردید.

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۲۳ – ۹۸/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در خصوص نامه شماره ۷۹۵/ ۲۸ مورخ ۵/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری جهت انتخاب جایگزین آقای خسرو فولادیان ( با جایگاه ناظر منتخب شورا در جلسات شورای سازمان مدیریت و حمل و نقل ) موضوع بررسی و بعد از ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۲۲ – ۹۸/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۶۰۷۵/ ۹۸ مورخ ۹/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۴/ ۶۵ به مالکیت خانم صادقی واقع در خیابان ابوریحان که دارای ۱۲/ ۸۶ متر تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۴/ ۱۰/ ۹۸ که به ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۲۱ – ۹۸/۱۰/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه در ابتدا پیشنهاد شهرداری در مورد اطلس محله بندی شهر و نظرات کمیسیون عمران در مورد موضوع مورد نظر بررسی و بعضی اصلاحاتی اعمال و سپس نتایج بررسی کمیسیون حقوقی درخصوص نامه سازمان بازرسی در رابطه با ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۲۰ – ۹۸/۱۰/۰۷ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۲۵ نامه وارده از شهرداری، نهادها و شهروندان مطالعه و بررسی گردید و مصوبات ذیل به تصویب رسید. ۱- درخصوص نامه شماره ۰۵۹۹۳/ ۹۸ مورخ ۴/ ۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری دامغان مبنی بر نامگذاری معبری بنام ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۱۹ – ۹۸/۰۹/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۸۰۹/ ۹۸ مورخ ۲۶/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ارائه مساعدت به میزان ۵۰% از هزینه های خرید قبر ۴، موضوع بررسی و با ارائه مساعدت فوق از محل ماده ۱۶ و ۱۷ موافقت شد، ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۱۸ – ۹۸/۰۹/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۸۰۵/ ۹۸ مورخ ۲۶/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ارائه مساعدت در پرداخت ۵۰% از عوارض نوسازی و پسماند پلاک ثبتی ۴۸/ ۲۶۴۷ ، موضوع بررسی و با ارائه مساعدت مذکور از محل ماده ۱۷ ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۱۶ – ۹۸/۰۹/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه وارده از فرمانداری به شماره ۷۹۳۶/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۶/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ایراد به مصوبه واگذاری یک قطعه زمین به مالکیت شهرداری به آقای حسن کشاورزیان به مدت سه ماه، موضوع بررسی و باتوجه به کوتاه بودن زمان ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه ۲۱۵ – ۹۸/۰۹/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۵۴۹/ ۹۸ مورخ ۱۴/ ۹/ ۹۸ درخصوص واگذاری میزان ۴۳ مترمربع (قسمتی از ۳ دانگ ملکی مشاعی شهرداری از پلاک ثبتی ۶۴۰) به مالک ۳ دانگ دیگر پلاک فوق موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی ...

ادامه مطلب »
bigtheme