نصب بنرهای آموزشی و تبلیغاتی مقابله و پیشگیری با کرونا در شهر دامغان در معابر، میادین، پارکها سطح شهر

 

توسط admin