سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۸۳ – ۹۷/۰۴/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۸۳ – ۹۷/۰۴/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در رابطه با نامه ی شماره ۵/۳۶۴۵/۹۷-۹/۴/۹۷ شهرداری در رابطه با استرداد وجه مربوط به مزایده عمومی پلاک ثبتی شماره ۳ باقیمانده از ۹۶۱ اصلی با توجه به مشکلات ایجاد شده در واگذاری پلاک فوق،با استرداد مبلغ طبق پیشنهاد شهرداری مطابق نامه ی فوق(که به پیوست ارائه می گردد) موافقت شد.

 

  • درخصوص نامه ی شماره ۵/۳۵۶۶/۹۷-۶/۴/۹۷ در رابطه با اخذ ضمانتنامه از بانک شهر به مبلغ ۲/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت تضمین مصرف قیر تخصیص یافته ی رایگان از اداره کل مسکن وشهرسازی استان سمنان دربافت فرسوده،با پیشنهاد شهرداری مطابق نامه ی مذکور که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.
bigtheme