• در خصوص نامه ی شماره ۴۷/۳۰۲۲/۹۷-۹/۳/۹۷  شهرداری در رابطه با جذب سرمایه گذار از طریق فراخوان عمومی به منظور طراحی واحداث کارواش در زمین تحت مالکیت شهرداری جنب CNG شهرک انقلاب،بنابر بازدید صورت گرفته توسط اعضای شورا وبا توجه به موقعیت بسیار مناسب زمین مورد بحث به نظر می رسد طرح های بهتر وبا توجیه اقتصادی مناسبتری بتوان برای زمین فوق الذکر ارائه نمود،بنابراین با پیشنهاد ذکر شده مخالفت شد.
  • در خصوص نامه ی شماره ی ۵/۷/۳۳۱۹/۹۷-۲۳/۳/۹۷ شهرداری در خصوص درخواست انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل ونقل کالای شهرستان دامغان وحومه مبنی بر اجاره غرفه شماره ۸ واقع در ترمینال مسافربری شهید شاهچراغی با اجاره ی ماهیانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال،موضوع بررسی وبا پیشنهاد شهرداری محترم به شرح درخواست فوق موافقت گردید ونیز مقرر شد در خصوص سایر موارد درخواست شده از سوی انجمن فوق که به پیوست نامه ی مذکور است،بحث وتصمیم گیری گردد.در خصوص مصوبه ی فوق جناب مهندس ناصری اظهار داشتند: احتراماً با توجه به توضیحات اینجانب ونیز مخالفت تعدادی از اعضاء محترم با پیشنهاد اینجانب با واگذاری این دفتر در ترمینال قدیم(میدان بار) از املاک تجاری میدان بار قدیم که به مالکیت شهرداری محترم می باشدرا به صورت رایگان به اتحادیه فوق مخالفت نمودند،ضمن پیشنهاد فوق توسط اینجانب .مخالفت با واگذاری قسمتی از ترمینال به اتحادیه فوق با توجه به نظر سنجی اینجانب در این خصوص که ترمینال مسافربری که عموم شهروندان ومسافرین بومی وغیر بومی از آن استفاده می کنند وبا توجه به اخذ زمین توسط شورای اسلامی شهروشهرداری محترم از اداره ی محترم مسکن وشهرسازی استان به وسعت ۶ هکتار به مالیکت اتحادیه ی فوق،اتحادیه ی کامیون داران محترم نسبت به تحویل وتصرف زمین فوق جهت پارکینگ کامیون ها اقدام نمایند وبا حضور کامیون داران محترم به دفتر کار وبارگیری مخالف وهمچنین با پارک نمودن درون حمل نیز مخالف می باشم وپیشنهاد می دهم در دفتر ترمینال قدیم(میدان بار) از املاک تجاری شهرداری بصورت رایگان در اختیار اتحادیه محترم قرار گیرد.سید ماکان ترابی نیز در خصوص مصوبه ی فوق اظهار داشتند: به نظر می رسد بهتر است از سالن ترمینال که محل عبور ومرور عامه ی مردم است به عنوان سالن اعلان بار استفاده نشود وبه اتحادیه فوق پیشنهاد گردد جهت دفتر،یکی از واحد های تجاری موجود درترمینال قدیم(میدان بار) واقع در میدان ۱۵ خرداد را تحویل گیرند.

توسط admin