در خصوص نامه ی شماره ی ۱۸/۳۱۴۵/۹۷-۱۳/۳/۹۷ شهرداری  در خصوص پلاک ثبتی شماره ی ۱۰/۴ واقع در بخش یک دامغان خیابان امام ملکی آقای ذاکرنژاد که در طرح تعریض خیابان فوق قرار گرفته است ومقرر گردید هزینه تعریض با زمین های معوض شهرداری به شرح آمده در نامه ی فوق (که به پیوست ارائه می گردد) تهاتر گردد،موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۳/۹۷ مطرح وبا مفاد صورتجلسه مورخ ۳۰/۲/۹۷ کمیسیون توسعه تعریض که به پیوست ارائه می گردد وقیمت های کارشناسی ارائه شده توسط کارشناسی های رسمی موافقت به عمل آمد.

توسط admin