خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۳۱۰مورخ ۹۹/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۳۱۰مورخ ۹۹/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

صورتجلسه شماره ۳۱۰ مورخ ۹۹/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر

۱- در ابتدای جلسه شرکت مهندسین مشاور پارت ، مشاور تهیه طرح تفصیلی دامغان توضیحات مبسوطی در خصوص روند تهیه ی نقشه تفصیلی شهرارائه نمودند و بعد از  بررسی و تبادل نظر مقرر گردید جهت ارتباط بیشتر با شرکت مذکور دفتر کاری از طرف آن شرکت در دامغان بر پا گردد.با توجه به اینکه مقدار ۱۳۲ هکتار از طرف میراث فرهنگی به عنوان بافت تاریخی معرفی شده و مشکلات عدیده ای برای ساخت و ساز شهروندان ایجاد گردیده و همچنین از آنجائیکه محدوده ی تاریخی فوق بدون لکه گذاری جداگانه و بطور کلی در محدوه ای بزرگ تعیین شده است لذا مقرر گردید پیگیری جدی جهت رفع معضل فوق از سازمان میراث فرهنگی صورت پذیرد. همچنین از آنجائیکه مرکز فعلی شهر بسیار متراکم و دارای گره ی ترافیکی عمیقی است به مشاور محترم تاکید گردد در تهیه ی نقشه های تفضیلی ، مرکزیتی دیگر برای شهر در نظر گرفته و طراحی شود.

۲-نامه شماره۵۶۶۳/۲۹/۳۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با برگزاری مناقصه عمومی شناسایی و عقد قرارداد با پیمانکار ذیصلاح جهت اجرای پروژه پارک امام رضا (ع) براساس طرح پیوست موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تهاتر هزینه اجرای طرح پارک امام رضا (ع) با زمین های طرح تملک شهرداری مخالفت شد. براین اساس پیشنهاد و موافقت گردید که پلاکهای معرفی شده۲۵۳۶/۱۳۲۵ . ۲۵۳۶/۱۳۲۶  واقع در خیابان ۱۷ شهریور از طریق مزایده با قیمت های کارشناسی اعلام شده به فروش رسانیده و بهاء اخذ شده را بابت اجرای پروژه میدان امام رضا (ع) هزینه نماید. در این زمینه آقای مهندس ناصری که به عنوان مخالف اظهار داشتند با فروش قطعات مسکونی فوق مصوبات خام مخالف و با عنایت به شرایط مکانی املاک فوق پیشنهاد مشارکت در ساخت را با انبوه سازی می دهم.

۳-نامه شماره ۵۷۴۴/۱۹ مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ شهرداری در رابطه با برگزاری مزایده جهت فروش دو قطعه زمین مطابق لیست پیوست موضوع بررسی و با برگزاری مزایده با قیمت کارشناسی مطابق برگه های کارشناسی مطابق برگه های کارشناسی پیوست موافقت شد در این زمینه آقای مهندس ناصری اظهار داشتند با عنایت به شرایط مکانی پلاک های فوق ( بلوار ۴۸ متری و خیابان ۲۴ متری ۱۷ شهریور ) با خام فروشی املاک فوق مخالف و قیمت مکانی املاک فوق بالاتر از این می باشد و با پیشنهاد شهرداری مخالف و پیشنهاد به فراخوانی مشارکت در ساخت با انبوه سازان و پیمانکاران سطح شهر می باشم.

bigtheme