خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۲۹۷ مورخ ۹۹/۰۸/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۹۷ مورخ ۹۹/۰۸/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-درخصوص نامه شماره ۴۶۴۴/۷/۶۲ مورخ ۹۹/۸/۱۴ در رابطه با لیست بدهی ادارات و دستگاههای دولتی و مبالغ کلی۱۴۸/۱۸۵/۲۵۱/۳۳۴ ریال مقرر شد مکاتبه ی لازم با فرمانداری و استانداری جهت احقاق حقوق شهرداری صورت پذیرد.

۲-در خصوص درخواست احدی از بانوان در رابطه در اختیار گرفتن پارک بانوان جهت ارائه تمرینات رزمی به بانوان ، معلولان و… موضوع بررسی و بعد از مذاکره با آقای شهردار مقرر شد شهرداری بررسی و اقدامات مقتضی مبذول فرماید.

۳-گزارش شهردار در خصوص عدم امکان تغسیل اموات کرونایی که قرار نیست در فردوس رضا دفن شود قرائت شد.

۴-در خصوص نامه شماره ی ۳۲۱۴۳/۲۲/۵۰ مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ از استانداری در رابطه با نهادینه سازی الگوی رفتار اجتماعی قانونمند و ارتقای سطح اطلاعات ، مهارت و اصلاح نگرش شهروندان و دستگاههای اجرایی در حوزه های تقویت انضباط اجتماعی ، ارتقای ایمنی راهها و رفتار لغو ترافیکی موضوع بررسی و بعد از مذاکره با آقای شهردار مقرر گردید شهرداری اقدامات مقتضی را مطابق بندهای نامه ی مذکور انجام و گزارش ارائه دهد.

۵-در خصوص بند ۷ مصوبات نشست کشوری مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراها استانداری سمنان مبنی برمدیریت و ساماندهی حیوانات ولگرد در سطح شهر گزارش عملکرد شرکت پیمانکار توسط آقای شهردار قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.

۶-گزارش کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر در رابطه با احداث ایستگاه مسافر در حاشیه ی میدان دانشجو قرائت و موارد پیشنهادی به شهرداری ارائه گردید.

۷-در خصوص نامه شماره ۴۸۵۵/۱۹/۱۹ مورخ۹۹/۰۸/۲۸ در رابطه با پلاک۱۳/ ۱۸۲۰ که دارای ۵/۹۴ متر مربع تعریض است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و  تعریض مورخ ۹۹/۰۸/۲۴ موافقت شد.

۸-در خصوص نامه ی شماره۴۸۸۳/۱۹/۱۹ مورخ ۹۹/۰۸/۲۶ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۱۹۲۴ به مالکیت آقای محمد رضا پاییزی که دارای۲۵/۶۴ متر مربع تعریض است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۹۹/۰۸/۲۵  موافقت شد.

 

bigtheme