خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۲۹۲ مورخ ۹۹/۸/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۹۲ مورخ ۹۹/۸/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

در خصوص نامه شماره ۱۸-۴۵۵۴ مورخ ۱۰-۸-۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری و ادغام معبر متروکه جنب پلاک ۲۷۲۴/۱به مالک آن پلاک ، موضوع بررسی و با واگذاری و ادغام معبرمورد نظر به مبلغ کارشناسی مطابق برگه ی کارشناسی پیوست به میزان ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال موافقت گردید ( مساحت معبر ۱/۴۵متر مربع است)

bigtheme