خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۲۹۱ مورخ ۹۹/۸/۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۹۱ مورخ ۹۹/۸/۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در خصوص نامه شماره ی ۱۸-۴۴۴۵ مورخ ۳-۸-۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۰۰-۲۵۲۰ جهت خرید زمین های قدرالسهم شهرداری حاصل از تفکیک و اجرای ماده ی ۱۰۱ پلاک مذکور ، موضوع بررسی و با درخواست فوق موافقت گردید . مشروط بر اینکه قیمت کارشناسی ، بعد از تعیین توسط هیئت کارشناسی ، در شورا بررسی گردد.

۲-در خصوص نامه شماره ی ۱۹-۱۹-۴۴۴۶ مورخ ۵-۸-۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۴-۱-۲۵۰۹ که به میزان ۵/۲۸ مترمربع در طرح تعریض قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۸-۷-۹۹ موافقت شد.

۳-در خصوص نامه شماره ی۱۹-۱۹-۴۴۶۳ مورخ ۵-۸-۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۶-۷۲ که به میزان ۱۶/۲۳ مترمربع در طرح تعریض قرار دارد موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه ی توسعه و تعریض مورخ ۳۰-۷-۹۹ موافقت شد.

۴-در خصوص نامه شماره ی۱۹-۱۹-۴۴۶۱ مورخ ۵-۸-۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۶-۸۰ که به میزان ۵۵/۸۸ مترمربع در طرح تعریض قرار دارد موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه ی توسعه و تعریض مورخ ۲۹-۷-۹۹ موافقت شد.

 

bigtheme