خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۹۰ مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۹۰ مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-نامه شماره ی ۹۹/۰۴۳۳۵/۷/۴۸ مورخ ۹۹/۰۷/۲۸ شهرداری در خصوص  تقسیط سه مرحله ای هزینه ی صدور پروانه ی پلاک ۱۹۳۹/۴ بدون پیش پرداخت ، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق مطابق شرایط ذکر شده در نامه ی مذکور که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۲-در خصوص نامه شماره ی ۹۹/۰۴۳۸۲/۳/۲۰ مورخ ۹۹/۰۷/۲۹ در رابطه با درخواست آقای مهندس نصرتی جهت تفویض بخشی از اختیارات شهردار به استناد تبصره ذیل ماده ی ۵۴ قانون شهرداری ها به معاونت فنی و شهرسازی آقای مهندس سعید حیدری ، موضوع بررسی و با در خواست مذکور مطابق بندهای سه گانه اعلام شده در نامه فوق موافقت شد.

۳-در خصوص نامه شماره ی ۹۹/۰۴۴۱۲/۴/۳۶مورخ ۹۹/۰۸/۰۱ در رابطه با درخواست  مالک پلاک ثبتی ۹۹۹ واقع در خیابان باغ جنت مبنی بر اعمال تعریض و اصلاح سند مالکیت پلاک فوق ، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه ی ۹۹/۰۴۲۴۳/۳۶ مورخ ۹۹/۰۷/۲۳  که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد و از اینک در بند ۲ عبارت    ((میزان تعریض در حدود ۴۰۰ مترمربع )) با عبارت ((میزان تعریض حداکثر ۴۰۰ مترمربع می باشد)) تعویض گردد و نیز مشروط بر اینکه در صورت عدم تغییر کاربری پلاک فوق ، قیمت ۴۰۰ مترمربع قرار گرفته در طرح تعریض با کاربری فضای سبز لحاظ گردد

bigtheme