خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۸۹ مورخ ۹۹/۰۷/۳۰شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۸۹ مورخ ۹۹/۰۷/۳۰شورای اسلامی شهر دامغان

۱-در خصوص نامه شماره ۴۳۲۲/۴/۳۶ مورخ ۹۹/۰۷/۲۸ شهرداری در رابطه با اخذ نقل و انتقال پلاک ثبتی شماره ۸۱۱/۳ موضوع بررسی و بعد از بحث وبررسی ضمن موافقت با مفاد صورتجلسه توافق شماره۴۰۱۲/۴/۳۶  مورخ ۹۹/۰۷/۱۴ که به پیوست ارائه می گردد با قیمت کارشناسی مطابق برگه ی کارشناسی پیوست موافقت شد .

bigtheme