خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۸۸ مورخ ۹۹/۰۷/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۸۸ مورخ ۹۹/۰۷/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-درخصوص نامه شماره۴۱۰۶/۱۸   مورخ ۹۹/۰۷/۱۶  شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با فروش ۵ قطعه از املاک خود از طریق مزایده عمومی ، موضوع مورد بررسی و با پیشنهاد شهرداری با قیمت ۴ قطعه مسکونی مطابق برگه ی کارشناسی پیوست موافقت شد و در خصوص قطعه دیگر که تجاری بود مورد موافقت قرار نگرفت.

۲-در خصوص نامه شماره ۱۹/۱۹/۴۱۶۸ مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ در خصوص پلاک ثبتی شماره ۵۴/۱/۲۴   دارای ۸/۹۱ متر مربع تعریض است موضوع بررسی و با مفاد توافق نامه ی توسعه وتعریض مورخ  ۹۹/۰۷/۱۶که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

bigtheme