خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۸۷ مورخ ۹۹/۰۷/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۸۷ مورخ ۹۹/۰۷/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-درخصوص نامه شماره ۹۹/۰۴۰۸۲/۱۹/۱۹ مورخ   ۹۹/۰۷/۱۵شهرداری در رابطه با پیشنهاد شهرداری در رابطه با ملک تجاری واقع در مجتمع تجاری خلیج فارس متعلق به شهرداری دامغان به مساحت ۲۲ مترمربع جهت واگذاری به صورت اجاره با اجاره بهاء ماهیانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ودیعه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال، موضوع بررسی و با توجه به برگزاری مزایده برای واگذاری واحدهای تجاری واقع در مجتمع خلیج فارس و عدم استقبال از سوی شهروندان، با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۹۹/۰۳۹۶۰/۱۹/۱۹مورخ  ۹۹/۰۷/۱۲شهرداری در رابطه با پلاک ثبتی ۹۷/۳/۵دارای ۲/۴۱مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۹۹/۰۷/۱۲ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme