خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۸۵ – ۹۹/۰۷/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۸۵ – ۹۹/۰۷/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- موضوع نامه شماره ۹۹/۰۳۸۳۵/۱۹/۱۹ مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۵۳۸/۳۰ که دارای ۱۲/۰۲ مترمربع تعریض می باشد بررسی گردید و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ موافقت شد.

۲- در خصوص نامه شماره ۹۹/۰۳۸۶۱/۴/۳۶ مورخ ۹۹/۰۷/۰۷ در رابطه با افراز سهم نامبرده از پلاک ثبتی ۲۵۱۴/۱۲ و محاسبه میزان تعریض پلاک در ضلع شرق در قسمت مورد افراز از قدرالسهم شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها موضوع بررسی شد و با صورتجلسه  توافق شماره ۹۹/۰۳۸۳۴/۴/۳۶ مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ موافقت شد.

bigtheme