خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۱ – ۹۹/۰۵/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۱ – ۹۹/۰۵/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۲۷۴۵/ ۹۹ مورخ ۱۹/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ( سرمایه گذار و بهره بردار شهربازی میدان ورزش ) جهت بخشش اجاره بهای مجموعه شهربازی فوق تا پایان سال ۹۹، موضوع بررسی و با توجه به وضعیت خاص بیماری کرونا و عدم استقبال از مجموعه موردنظر، با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۷۹۶/ ۹۹ مورخ ۲۱/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۲۲۷۵ ملکی شهرداری و ۲۲۷۶  که قبلاً مصوبه ۳۳۷-۷۷۷-۹۹ در مورد آن به تصویب رسیده بود، موضوع بررسی و با قیمت مطابق برگه کارشناسی پیوست موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۸۱۸/ ۹۹ مورخ ۲۱/ ۵/ ۹۹ درخصوص پلاک ثبتی ۱۲/ ۲۲۵۵  که دارای ۸۸/ ۴۱ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه مورخ ۲۰/ ۵/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۷۱۹/ ۹۹ مورخ ۱۹/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۱/ ۶۴۵ که دارای ۷۶/ ۱۹ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۲/ ۵/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme