خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۳۰ – ۹۸/۱۱/۰۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۳۰ – ۹۸/۱۱/۰۸ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۶۵۹۷/ ۹۸ مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مرتبط با درخواست ریاست محترم انجمن معلولین جسمی – حرکتی شهرستان دامغان مبنی بر تقاضای مساعدت در هزینه ایاب و ذهاب افراد تحت پوشش به مشهد مقدس، موضوع بررسی و به استناد بند ۸ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداریها، موافقت شد مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ریال از محل ماده ۱۷ به انجمن فوق مساعدت گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۶۵۶/ ۹۸ مورخ ۲/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با انعقاد قرارداد اجاره برای واگذاری یکی از واحدهای تجاری واقع در بلوار مدرس به متقاضیان، موضوع بررسی و مقررشد واگذاری فوق از طریق برگزاری مزایده با قیمت پایه کارشناسی صورت پذیرد.

۳- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۶۶۲۱/ ۹۸ مورخ ۵/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر فروش ۴۰ تن ضایعات فلزی بلااستفاده شامل آهن آلات، آلومینیوم، چدن و … از طریق مزایده عمومی، موضوع بررسی و باستناد به ماده ۱۳ آیین نامه مالی و معاملات شهرداری، موافقت شد مزایده مذکور با قیمت پایه کارشناسی برگزار گردد.

۴- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۶۶۶۶/ ۹۸ مورخ ۶/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت اعمال ۳۰% تخفیف برای مؤدیانی که به صورت داوطلبانه در ایام دهه مبارک فجر برای پرداخت عوارض نوسازی و خدمات پسماند مراجعه می نمایند، موضوع بررسی و با اعمال تخفیف مذکور از تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۹۸ لغایت ۳۰/ ۱۱/ ۹۸ موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۶۷۲۱/ ۹۸ مورخ ۱/ ۱۱/ ۹۸ درخصوص درخواست شهرداری جهت برگزاری مزایده برای فروش ۴ قطعه از املاک خود، موضوع بررسی و با برگزاری مزایده با قیمت پایه مطابق لبست اصلاح شده پیوست موافقت شد.

bigtheme