سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۹ – ۹۸/۱۱/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۹ – ۹۸/۱۱/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- عطف به نامه شماره ۱۸/ ۰۶۵۹۳/ ۹۸ مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۸ شهرداری در رابطه با ارزیابی قیمت ۴۲/ ۹۴ مترمربع از پلاک های ثبتی ۲۴۳۵/ ۶۶۴ و ۶۵۰/ ۲۵۲۹ واقع در شهرک گلستان که طی اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در سهم شهرداری دامغان قرار گرفته است و شهرداری قصد واگذاری آن را به مالک دارد، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۴ ریال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۶۴۴۱/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۹۸ شهرداری در رابطه با ارزیابی قیمت مقدار ۴/ ۶ مترمربع از معبر متروکه جهت ادغام در پلاک ثبتی ۳۱/ ۵/ ۶۸ اصلی واقع در بلوار آزادی، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی از هر قرار مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰ ریال مطابق برگه کارشناسی پیوست موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۶۵۰۱/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۹۸ شهرداری در رابطه با پلاک های ثبتی ۱/ ۶۳۵ و ۲/ ۶۳۵ که هر دو پلاک جمعاً به میزان ۵۵/ ۳۵ مترمربع در تعریض قرار می گیرند موضوع بررسی با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص شماره ۵/ ۰۶۵۹۸/ ۹۸ مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت به حوزه علمیه برادران و خواهران ( به نمایندگی حاج سید محمود ترابی ) جهت پرداخت هزینه های عوارض دیوارکشی به مبلغ ۰۰۰/ ۸۲۸/ ۵۳ ریال، موضوع بررسی و موافقت شد به استناد بند ۶ دستورالعمل نحوه هزینه کرد موارد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداریها، ۵۰% از مبلغ مذکور از محل ماده ۱۷ پرداخت گردد.

۵-در خصوص نامه شماره ۱۴/ ۵۵۰۴/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۹/ ۹۸ شهرداری در رابطه با آیین نامه پیشنهادی آماده سازی قبور و بهره برداری از آرامستان فردوس رضا ، موضوع بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر و اعمال بعضی اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت.

bigtheme