سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۷ – ۹۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۷ – ۹۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۶۰۳۵/ ۱۲۲/ د مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۹۸ از ریاست امور مالیاتی دامغان در رابطه با معرفی نماینده شورای اسلامی شهر دامغان جهت شرکت در جلسه تعیین ارزش املاک سال آینده، موضوع بررسی و مقررشد آقای علی اکبر حسن بیکی جهت موضوع مذکور به اداره امور مالیاتی معرفی شود.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۶۳۹۲/ ۹۸ مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۱/ ۱۴۰۷ واقع در محله امام که شهرداری دامغان در نظر دارد میزان ۶۶/ ۹ مترمربع معر متروکه جنب ضلع غربی پلاک فوق را در آن پلاک ادغام نماید، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴ ریال مطابق برگه کارشناسی که به پیوست ارائه می گردد، موافقت نشد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۶۴۱۴/ ۹۸ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با مصوبه شماره ۷۰۷-۱۵۲۴-۹۸ مورخ ۱۳/ ۹/ ۹۸ که در آن با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض پلاک ثبتی شماره ۱/ ۲۲۸۸ موافقت شده بود، موضوع بررسی و با ارزیابی قیمت مقدار تعریض ۱/ ۲۲۸۸ و قیمت پلاک معوض ۲۳۰۸ اصلی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۷ ریال برای پلاک ثبتی ۱/ ۲۲۸۸ و ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۴ ریال برای پلاک ثبتی ۲۳۰۸ موافقت شد. در ضمن مقرر شد شهرداری برای تجاری نمودن پلاک ثبتی ۱/ ۲۲۸۸ اقدام نماید.

۴- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۶۳۷۲/ ۹۸ مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با درخواست اجرای ثبت دامغان درخصوص پلاک ثبتی شماره ۲۲/ ۲۴۲۷ واقع در بخش یک دامغان میدان جانباز جهت انتقال سند در ملک مذکور، موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجلسه توافق مورخ ۱۴/ ۹/ ۹۸ با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست برای هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۱ ریال موافقت شد.

bigtheme