سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۵ – ۹۸/۱۰/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۵ – ۹۸/۱۰/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۶۱۷۵/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با اجاره بهای یک باب مغازه به شماره پلاک ۵۲۶/ ۷/ ۹۶۱ واقع در مجتمع تجاری خلیج فارس، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۱ ریال ماهانه برای مدت یکسال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۶۱۶۹/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴/ ۱۹۹۴ که دارای ۵۱/ ۱۳ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۶۱۶۵/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۷۹/ ۵۸۱ که دارای ۹۴/ ۲۰ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۹/ ۱۰/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۹۴۰۲/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۹۸ از فرمانداری محترم در رابطه با معرفی نماینده حقوقی برای اخذ شناسه کاربری از سامانه و دریافت الکترونیکی مدارک و لوایح مربوطه و ثبت درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از طریق سامانه ساجد، موضوع بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر مقررشد ریاست شورا جناب آقای زارع زاده برای جایگاه فوق معرفی گردد.

۵- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۶۰۴۵/ ۹۸ مورخ ۸/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر برگزاری مناقصه جهت واگذاری ۲ ساله نگهداری فضای سبز سطح شهر ( فاز ۲ ) موضوع بررسی و با توجه به گزارش ارائه شده از طرف کمیسیون فضای سبز، با برگزاری مناقصه مذکور به قیمت پایه ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۵۰/ ۶۷ ریال موافقت شد.

bigtheme