سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۲ – ۹۸/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۲ – ۹۸/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۶۰۷۵/ ۹۸ مورخ ۹/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۴/ ۶۵ به مالکیت خانم صادقی واقع در خیابان ابوریحان که دارای ۱۲/ ۸۶ متر تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۴/ ۱۰/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۶۰۵۲/ ۹۸ مورخ ۹/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر انعقاد قرارداد ۵ ساله ( با افزایش ۲۰ درصدی در سال ) با بهره بردار فعلی مجموعه فردوس رضا، موضوع بررسی و با واگذاری بهره برداری مجموعه مذکور به قیمت کارشناسی روز برای مدت یک سال و در صورت رضایت شهرداری از عملکرد پیمانکار منتخب و برنده تا مدت ۳ سال با قیمت افزایش سالیانه کارشناسی موافقت شد. در ضمن قیمت کارشناسی باید به تایید شورا برسد.

۳- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۶۱۱۷/ ۹۸ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG  ( شهید موسوی، شهید رجایی و راه آهن ) موضوع بررسی و مقررشد واگذاری بهره برداری جایگاه های مذکور از طریق مزایده صورت پذیرد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۶۰۷۶/ ۹۸ مورخ ۹/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۳۴۹ واقع در خیابان زینبیه، خیابان امام رضا(ع) که وقف می باشد که دارای ۰۷/ ۲۹۲ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme