سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۱ – ۹۸/۱۰/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۱ – ۹۸/۱۰/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه در ابتدا پیشنهاد شهرداری در مورد اطلس محله بندی شهر و نظرات کمیسیون عمران در مورد موضوع مورد نظر بررسی و بعضی اصلاحاتی اعمال و سپس نتایج بررسی کمیسیون حقوقی درخصوص نامه سازمان بازرسی در رابطه با بعضی تعرفه ها قرائت و مداقه گردید و مقررشد پاسخ مناسب برمبنای صورتجلسه کمیسیون حقوقی در پاسخ نامه فوق ارسال گردد، در ضمن مقررشد جلسه فوق العاده شورا در روز پنجشنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار گردد.

۱- نامه شماره ۳۶/۴/۴۵۷۲ مورخ ۹۸/۷/۲۸ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با طرح محله بندی شهر دامغان براساس دستورالعمل وزارت محترم کشور به منظور ایجاد زمینه افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهر با رویکرد اثربخشی، سرعت و کیفیت مدیریت شهری به شرح پیوست که توسط شرکت مهندسین مشاور فام زیرساخت تهیه شد، موضوع پس از بررسی در کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر و ارائه گزارش مکتوب مسئول محترم کمیسیون بعد از بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادات کمیسیون عمران و شهرسازی با کلیات گزارش مطالعات اطلس تقسیمات فضایی شهر دامغان با اعمال اصلاحاتی به شرح کروکی نهایی شده پیوست موافقت شد.

bigtheme