سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۱۹ – ۹۸/۰۹/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۱۹ – ۹۸/۰۹/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۸۰۹/ ۹۸ مورخ ۲۶/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ارائه مساعدت به میزان ۵۰% از هزینه های خرید قبر ۴، موضوع بررسی و با ارائه مساعدت فوق از محل ماده ۱۶ و ۱۷ موافقت شد، مشروط بر اینکه گواهی اداره بهزیستی تهیه و ضمیمه شود. در ضمن مبلغ کل خرید قبر ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱۲ ریال است.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۵۸۳۷/ ۹۸ مورخ ۱۷/ ۹/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۶/ ۸۵ واقع در خیابان امامزاده علی جنوبی ۷۷/ ۳۴ مترمربع است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۳/ ۹/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۷۷۵/ ۹۸ مورخ ۲۴/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ارزیابی مقدار ۲۳/ ۳۱ مترمربع از پلاک ۱/ ۱۸۶۵ با مالکیت حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) که در مسیر تعریض قرار گرفته است ( واقع در خیابان شهید بهشتی، کوچه شهید کفتری )، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵۰ موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۴۵۶۳/ ۹۸ مورخ ۲۸/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تخصیص ۱۳ ماشین ماسه شسته و ۹ ماشین ماسه نخودی به کمیته امداد جهت اجرای پروژه های محرومیت زدایی، موضوع بررسی و با استناد بند ۸ دستورالعمل نحوه هزینه کرد موارد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ها با ارائه مساعدت فوق از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

bigtheme