سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۱۶ – ۹۸/۰۹/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۱۶ – ۹۸/۰۹/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه وارده از فرمانداری به شماره ۷۹۳۶/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۶/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ایراد به مصوبه واگذاری یک قطعه زمین به مالکیت شهرداری به آقای حسن کشاورزیان به مدت سه ماه، موضوع بررسی و باتوجه به کوتاه بودن زمان اجاره و ضرورت تامین و عرضه گل و گیاه در ایام عید نوروز و بهار و با توجه به مفاد نامه ۶۲/ ۷/ ۰۵۵۰۱/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۹/ ۹۸ شهرداری که به پیوست ارائه می گردد، شورای شهر تاکید بر اجرای مصوبه مورد نظر دارد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۴۰۷/ ۹۸ مورخ ۷/ ۹/ ۹۸ درخصوص ارزیابی مقدار ۷/ ۹ مترمربع از معبر متروکه جهت ادغام در پلاک های ثبتی ۸/ ۲۲۸۲ و ۱۲/ ۲۲۸۲ ، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۵/ ۵۴۲۵/ ۹۸ مورخ ۹/ ۹/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت در پرداخت ۵۰% از هزینه های نوسازی و پسماند، موضوع بررسی و با ارائه مساعدت مذکور از محل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری موافقت گردید. در ضمن کل هزینه های فوق ۰۰۰/ ۳۶۹/ ۵ ریال است.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۵۵۰/ ۹۸ مورخ ۱۴/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ارزیابی قسمتی از پلاک ثبتی ۵/ ۱۹۰۳ که عرصه و عیان آن در مسیر تعریض قرار گرفته است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۷ ریال موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۵۵۷۲/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۹/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴/ ۲۵۰۴، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۰/ ۹/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد، در ضمن آقای مهندس اقبالیه فرمودند: بدلیل عدم ارائه کروکی ملک و موقعیت جغرافیایی و همچنین عدم ارائه نظر کارشناسی مخالف می باشم.

۶- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۰۵۶۰۷/ ۹۸ مورخ ۱۷/ ۹/ ۹۸ در رابطه با برگزاری مزایده جهت فروش ۵ قطعه از املاک شهرداری واقع در مسکن مهر، موضوع بررسی و با برگزاری مزایده مذکور با قیمت های پایه مطابق برگه کارشناسی پیوست موافقت شد.

۷- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۵۶۱۷/ ۹۸ مورخ ۱۷/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ارزیابی مقدار ۳۹/ ۳۵ مترمربع از پلاک ۱/ ۲۱۰۱ که در تعریض قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مبلغ کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست با مبلغ کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۶۰ ریال موافقت شد.

۸- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۵۲۹۱/ ۹۸ مورخ ۲/ ۹/ ۹۸ در رابطه با تقاضای آقای حافظی و پیشنهاد شهرداری مبنی بر مساعدت در میزان اجاره بهاء جهت واگذاری یکی از واحدهای مجتمع پاساژ خلیج فارس، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق و مبلغ اجاره بهاء با قیمت پایه کارشناسی موافقت شد.

 

bigtheme