سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۱۱ – ۹۸/۰۹/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۱۱ – ۹۸/۰۹/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه ضمن بررسی نامه های وارده از شهرداری و دیگر ارگانها، فرمانده و مسئولین حوزه بسیج الهادی(ع) در محل شورا به مناسبت بسیج حضور یافتند و بعد از ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر، پیشنهاد داده شد از ظرفیت بسیج در زمینه امنیت پارک ها، بوستان ها و نیز درخصوص مبارزه با بیماری سالک استفاده گردد.

۱- درخصوص نامه شماره ۲۸۳۰۰/ ۱۲۲/ د مورخ ۲۵/ ۸/ ۹۸ در رابطه با دعوت آقای فولادیان جهت شرکت در جلسه هیات اختلاف مالیاتی، از آنجایی که آقای فولادیان از شورا استعفاء داده اند، پس از بحث و تبادل نظر آقای سعید ناصری به عنوان نماینده این شورا به اداره کل امور مالیاتی استان سمنان، جهت تجدیدنظر معرفی گردند.

 

۲-در خصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۲۰۵/ ۹۸ مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پلاک ۲۶/ ۱۹۹۷ که دارای ۷۹/ ۲۰ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۲۶/ ۸/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۸۷۹/ ۹۸ مورخ ۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۱/ ۲۵۳۸ که دارای ۷۶/ ۳۷ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۳۰/ ۴/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۹۳۷/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴/ ۲۲۹۹ که دارای ۲۷/ ۱۴ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۴/ ۸/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

 

 

 

bigtheme