سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۹ – ۹۸/۰۸/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۹ – ۹۸/۰۸/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۵۰۰۴۶/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۸/ ۹۸ در رابطه با بند ۶ شیوه نامه امور سرمایه گذاری، با پیشنهاد شهرداری مبنی بر عضویت اقای حاج مرتضی علی آبادی در شورایعالی سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

 

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۰۳۸/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر اعمال تخفیف بر عوارضات نوسازی و پسماند پلاک ثبتی ۴۲۱-۲۵۲۷ به مبلغ ۰۰۰/ ۹۲۷/ ۱۰ ریال از محل ماده ۱۷، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت گردید.

 

۳- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۱۴۵۳۸/ ۹۸ مورخ ۲۳/ ۸/ ۹۸ ( مالکین پلاک ثبتی شماره ۰۹۹۵ اصلی واقع در بخش یک دامغان ) جهت تفکیک پلاک مذکور به شش قطعه، موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجلسه توافق مورخ ۳۱/ ۶/ ۹۸ با شماهر ۳۶/ ۴/ ۰۳۹۹۶/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، با قیمت کارشناسی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ریال به ازای هر مترمربع بابت باقیمانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۸۵/ ۲۰ مترمربع موافقت شد.

 

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۱۳۳/ ۹۸ مورخ ۲۵/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱/ ۱۷۵۵ که دارای ۱۱/ ۱۸ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

bigtheme