سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۸ – ۹۸/۰۸/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۸ – ۹۸/۰۸/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

با توجه به شیوه بیماری سالک در دامغان مقرر شد مکاتبه لازم به جهت پیشگیری درمان از طریق شورای شهردامغان با مبادی ذیربط صورت پذیرد.

۱- نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۱۱۷ کلاسه پرونده ۹۸۰۲۸۰۲ مورخ ۴/ ۸/ ۹۸ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع به پیوست نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به انضمام ۳۳ برگ مستندات ارسال می شود مقرر فرمائید پاسخ آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول این نامه با رعایت مسافت به این دفتر ارسال نمایند مطرح شهرداری محترم ضمن بررسی در اسرع وقت نسبت به پاسخ به شورا اقدام تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.

۲- نامه شماره ۱۸/ ۰۵۰۴۲/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۸/ ۹۸ شهرداری موضوع عطف به نامه شماره ۶۲۱-۱۳۵۵-۹۸ مورخ ۱۸/ ۸/ ۹۸ به استحضار می رساند همانطور که مستحضرید در طرح تفصیلی شهر دامغان املاک مجاور مسجد جامع به عنوان طرح پارکینگ عمومی مشخص گردیده شهرداری ضمن تنظیم صورتجلسه توافق با مالکین و ارجاع مراتب به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری حقوق مالکین ارزیابی گردیده است لهذا مراتب مذکور در راستای بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صورت گرفته که مستندات پیش گفته قبلاً به آن شورا محترم ارسال گردید مطرح  در خصوص قسمت اول نامه فرمانداری محترم پاسخ شهرداری به همراه مستندات مربوطه به فرمانداری ارسال شود و در مورد قسمت دوم به شهرداری مکاتبه شود که اقدام لازم و از نتیجه شورا را مطلع نماید.

۳- نامه شماره ۱۸/ ۰۵۰۰۷/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۸ شهرداری موضوع صورتجلسه توسعه و تعریض پلاک ثبتی شماره ۱/ ۱۸۶۵ اصلی واقع در بخش یک خیابان شهید بهشتی کوچه شهید کفتری ملکی حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) بحضور ارسال می گردد نظریه اعلام تا اقدامات بعدی صورت پذیرد، مقدار تعریض ۲۳/ ۳۱ مترمربع شهرداری و مالک توافق نمودند معرفی تعریض فوق با عوارض ارزش افزدوده واگذاری مصالح ساخمانی از سوی شهرداری در همین پلاک ثبتی تهاتر گردد و مالک تعریض با رعایت ماده ۴۵ ثبت اسناد و املاک اقدام نماید مطرح موضوع در جلسه مورخ ۲۱/ ۸/ ۹۸ مطرح و با مفاد صورتجلسه مورخ ۱۴/ ۸/ ۹۸ کمیسیون توسعه و تعریض موافقت به عمل آمد.

۴- نامه شماره ۷۰۳۵/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۱۸/ ۸/ ۹۸ فرمانداری موضوع پیرو نامه شماره ۶۹۱۲/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۱/ ۸/ ۹۸ پیرامون ضرورت راه اندازی گرمخانه و مراکز نگهداری متکدیان و افراد کارتن خواب کودکان کار و خیابانی و معتادین متجاهر با توجه به فرارسیدن تدریجی فصل سرما و احتمال مرگ و میر ناشی از برودت هوا مقتضی است نسبت به ارسال پاسخ به این فرمانداری ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده اقدام نمائید، مطرح شهرداری محترم از اقدام انجام شده شورا را مطلع نماید.

۵- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۵۰۲۴/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۸ شهرداری موضوع به پیوست تصویر درآمد هزینه ماهیانه جایگاههای CNG آزادگان، شهید موسوی، شهید رجایی شهرک انقلاب و راه آهن و اجاره پایه کارشناسی آنها جهت برگزاری مزایده عمومی تقدیم می گردد مطرح با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری جایگاههای فوق از طریق مزایده عمومی با قیمت کارشناسی موافقت به عمل آمد.

تعداد سه فقره نامه مردمی مطرح شهرداری محترم جهت بررسی و اقدام لازم تعداد سه فقره نامه شهرداری مطرح ۱- رونوشت نامه به مراجعه کنندگان ارسال گردد. ۲- یک فقره نامه به شورا نامگذاری ارسال گردد.

bigtheme