سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۶ – ۹۸/۰۸/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۶ – ۹۸/۰۸/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- نامه شماره ۳۴۹۱۷/ ۴/ ۵۰ مورخ ۹/ ۸/ ۹۸ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان موضوع اقدامات احتیاطی و پیشگرانه در برابر ناهنجاری های جوی در فصول پاییز و زمستان و تاکیدات استاندار محترم در پی مخاطرات بوقوع پیوسته در چند روز اخیر دستور فرمائید اقدام پیشگیرانه از قبیل پاکسازی و لایروبی آنها مسیل ها و رودخانه ها منتهی به مناطق مسکونی پیشگیری از تخلیه نخاله ها ساماندهی رودخانه ها درون شهری جمع آوری رودخانه مانند تنه درختان … دهانه پل ها و ترمیم آنها مرمت دیواره های تخریب شده رودخانه ها تکمیل دیواره ها نیمه تمام… مطرح شهرداری محترم جهت اطلاع و اقدام لازم.

۲- نامه شماره ۷۸/ ۰۴۷۹۱/ ۹۸ مورخ ۸/ ۸/ ۹۸ شهرداری دامغان موضوع صورتجلسه توسعه و تعریض پلاک ثبتی شماره ۱/ ۲۵۱۲ واقع در بخش یک دامغان خیابان خندق (طرح پارکینگ خندق) بحضور ارسال می گردد. نظریه اعلام تا اقدام بعدی صورت پذیرد مساحت ۲۰۶ مترمربع در طرح پارکینگ خندق قرار گرفته به ازاء هر مترمربع بیست و هشت میلیون ریال ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۸ ریال ارزیابی گردید مطرح پس از توضیحات شهرداری و بررسی موضوع با رعایت تمامی جوانب با مفادصورتجلسه به مبلغ متری ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۸ ریال موافقت گردید.

۳- نامه شماره ۱۸/ ۰۴۷۹۲/ ۹۸ مورخ ۸/ ۸/ ۹۸ شهرداری دامغان موضوع صورتجلسه توسعه و تعریض پلاک ثبتی شماره ۱۴/ ۴ اصلی واقع در بخش یک دامغان خیابان امام کوچه پارک شهید موسی دشتی ارسال می گردد و نظریه اعلام تا اقدام بعدی صورت گیرد. شهرداری و مالک توافق نمودند پس از اجرای ماده ۴۵ از باقیمانده سند مالکیت بعد از تغییر کاربری به میزان ۶۵ مترمربع با کاربری تجاری از پلاک فوق تفکیک و بابت بدهی خود به شهرداری انتقال قطعی نماید مطرح و با پیشنهاد شهرداری محترم به شرح آمده در نامه و صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض پلاک ثبتی ۱۴ از ۴ اصلی موافقت گردید.

۴- نامه شماره ۱۸/ ۰۴۸۰۳/ ۹۸ مورخ ۸/ ۸/ ۹۸ شهرداری دامغان موضوع نظر به اینکه قرارداد اجاره موقوفه پلاک ثبتی شماره ۱/ ۱۸۵۱ که به میزان ۸۱/ ۴۳ مترمربع در طرح تعریض خیابان قیصریه ابتدای کوچه پیرعلمدار مقابل مدرسه شهید عالمی قرار گرفته است به اتمام رسیده با توجه به توافق فی ما بین شهرداری و  وکیل متولی موقوفه مقرر گردید قرارداد سه ساله از قرار هر سال به مبلغ ۰۰۰/ ۵۵۰ ریال منعقد گردد نظریه اعلام تا اقدام بعدی صورت پذیرد مطرح با پیشنهاد شهرداری محترم به شرح آمده در نامه خصوصا قرارداد اجاره موقوفه پلاک ثبتی ۱/ ۱۸۵۱ به میزان ۴۳/ ۸۱ به مبلغ ۰۰۰/ ۵۵۰ ریال موافقت گردید.

۵- نامه شماره ۵/ ۰۴۸۲۹/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۸/ ۹۸ شهرداری موضوع با عنایت به نامه شماره ۳۳۸۷/ ۹۸/ ۲/ ۷۱۴ مورخ ۷/ ۷/ ۹۸ اداره بهزیستی دامغان مبنی بر مساعدت در پرداخت هزینه های غرفه های پنج شنبه بازار جهت معتادین بهبود یافته معرفی شده از سوی آن اداره به شرح لیست پیوست به منظور حمایت از افراد فوق به استناد بند ۸ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری شهرداری نسبت به پرداخت ۵۰% بهاء خدمات اجاره غرفه پنج شنبه بازار از محل ماده ۱۷ موافقت فرمائید مطرح با پیشنهاد شهرداری محترم به شرح آمده در نامه پیوست اداره بهزیستی از محل ماده ۱۷ موافقت گردید.

تعداد ده فقره نامه شهرداری مطرح و ملاحظه گردید رونوشت نامه ها به مالکین و اداره دامپزشکی ارسال گردد

یک فقره نامه فرمانداری موضوع صورتجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی و سلامت زنان وخانواده مطرح و ملاحظه شد.

bigtheme