سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۳ – ۹۸/۰۷/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۳ – ۹۸/۰۷/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۴۷۷/ ۹۸ مورخ ۲۱/ ۷/ ۹۸ در مورد طرح تملک پارکینگ مسجد جامع (دباغان) که مصوبه شماره ۳۶۰-۸۳۰-۹۸ مورخ ۲۰/ ۴/ ۹۸ در رابطه با آن به تصویب رسیده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی پلاک های مربوطه مطابق برگه کارشناسی که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۴۴۰۱/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۸ درخصوص تسویه بدهی شهرداری دیباج، موضوع بررسی و با مفاد نامه فوق مبنی بر تهاتر میزان طلب شهرداری دامغان با مقدار ۱۰۰ تن قیر متعلق به شهرداری دیباج و لزوم تسویه حساب هرچه زودتر با شهرداری دیباج به منظور تحقق بودجه و انجام امور عمرانی در سطح شهر، موافقت به عمل آمد.

 

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۴۵۲/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۷۴/ ۲۴۲۲ که دارای ۵۲/ ۳ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۸/ ۷/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

۴- در خصوص نامه شماره ۰۴۵۱۹/ ۹۸ مورخ ۲۳/ ۷/ ۹۸ در رابطه با درخواست آقای پریمی مبنی بر واگذاری محلی نصب کیوسک مطبوعاتی، موضوع بررسی و با توجه به ضرورت توسعه مراکز توزیع و رسانه های گروهی، با کلیات پیشنهاد شهرداری مطابق مفاد نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت گردید و با مقررشد شهرداری شرایط واگذاری و کروکی محل اجرای طرح را جهت بررسی بعدی به شورای شهر ارائه نماید.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۱۹۹/ ۹۸ مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ در رابطه با ارزیابی قیمت ۴۳ مترمربع قسمتی از ۳ دانگ مشاعی شهرداری از پلاک ثبتی ۶۴۰ اصلی واقع در بخش یک دامغان ( خیابان ۱۲ فروردین – ابتدای کوچه هاشمی ) جنب ۳ دانگ دیگر از سهام مشاعی پلاک ثبتی ۶۴۰ اصلی که شهرداری قصد دارد آنرا جهت ادغام به مالک مذکور واگذار نماید، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۱ ریال موافقت نگردید.

 

۶- درخصوص نامه شماره ۱۱/ ۰۴۴۵۳/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۷/ ۹۸ درخصوص پلاک ثبتی ۴/ ۲۵۰۶ که دارای ۰۳/ ۳۲ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

 

bigtheme