خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۸۱– ۹۸/۰۴/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۱– ۹۸/۰۴/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۲۶۳۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با جابجایی مرکز دفن زباله به موقعیت سنجی شده جدید دارای طرح، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر انعقاد قرارداد با آقای عزت ا.. درویش اکبری مطابق آنچه در نامه مذکور ذکر شده است و به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme