سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۸۰– ۹۸/۰۴/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۰– ۹۸/۰۴/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶/ ۶/ ۰۲۴۵۰/ ۹۸ مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۸ در رابطه با درخواست مدیریت حوزه علمیه دامغان جهت مساعدت در اجرای طرح مرمت و بازسازی حیاط حوزه علمیه امام صادق(ع) مطابق برگه برآورد بهسازی که به پیوست ارائه می گردد، موضوع بررسی و با تقبل هزینه ها توسط شهرداری بمیزان یک سوم مبلغ برآوردشده در برگه بهسازی مذکور موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۵۲۰/ ۹۸ مورخ ۱۷/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک های ثبتی ۹۵۱ و ۹۴۷ سه دانگ هردو پلاک یادشده، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۵۵۲/ ۹۸ مورخ ۱۸/ ۴/ ۹۸ درخصوص پلاک ثبتی شماره ۹۰ که دارای ۴۳/ ۲۰ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۲۵۹۹/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر مساعدت در پرداخت بهای خدمات پسماند واحد صنفی  موضوع بررسی و موافقت شد میزان %۵۰ هزینه های فوق از محل ماده ۱۷ به مبلغ ۰۰۰/ ۷۴۹/ ۱ ریال به نامبرده مساعدت گردد.

۵- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۲۶۲۷/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر مساعدت در پرداخت هزینه های عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند، موضوع بررسی و موافقت گردید به میزان %۵۰ هزینه های فوق از محل ماده ۱۷ به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال به نامبرده مساعدت گردد.

۶- درخصوص نامه مشاره ۵/ ۰۲۶۰۰/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۴/ ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر مساعدت در پرداخت هزینه های عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند، موضوع بررسی و موافقت گردید مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال از محل ماده ۱۷ برای پرداخت هزینه های فوق به نامبرده مساعدت گردد.

۷ – درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۲۶۰۳/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۴/ ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر مساعدت در طرح بازسازی قبور پاک شهدای روستای طزره، موضوع بررسی و مقرر گردید از محل ماده ۱۷ به میزان سه سرویس ماسه شسته در طرح فوق از طرف شهرداری موافقت گردد.

bigtheme