خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۸۰– ۹۸/۰۴/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۰– ۹۸/۰۴/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶/ ۶/ ۰۲۴۵۰/ ۹۸ مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۸ در رابطه با درخواست مدیریت حوزه علمیه دامغان جهت مساعدت در اجرای طرح مرمت و بازسازی حیاط حوزه علمیه امام صادق(ع) مطابق برگه برآورد بهسازی که به پیوست ارائه می گردد، موضوع بررسی و با تقبل هزینه ها توسط شهرداری بمیزان یک سوم مبلغ برآوردشده در برگه بهسازی مذکور موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۲۶۰۳/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۴/ ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر مساعدت در طرح بازسازی قبور پاک شهدای روستای طزره، موضوع بررسی و مقرر گردید از محل ماده ۱۷ به میزان سه سرویس ماسه شسته در طرح فوق از طرف شهرداری موافقت گردد.

bigtheme