سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۹– ۹۸/۰۴/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۹– ۹۸/۰۴/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۴۷۳/ ۹۸ مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴/ ۲۳۰۳ که دارای ۳۲/ ۳۷ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۳۴۸/ ۹۸ مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴/ ۲/ ۲۳۹۷ که دارای تعریض بوده و مصوبه ۱۳۸۹-۲۸۵۹-۹۵ در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۹۵ برای آن مصوب شده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۴۷۵/ ۹۸ مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۸ در رابطه با ادغام قسمتی از پلاک ۲۵۳۶ به مساحت ۳۰/ ۴ مترمربع با پلاک مجاور به شماره ۶۳۷/ ۲۵۳۶ ، موارد بررسی و ضمن موافقت، با موضوع مذکور با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ ریال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۴۹۷/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۸۵ اصلی که در طرح پارکینگ مصلی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۴۹۵/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ۳۸۵ که در طرح پارکینگ مصلی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۱۵/ ۳/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. در این خصوص آقای حسینی پور موارد ذیل را متذکر شدند: ۱- در اجارات موقوفات تا مدت اجاره ۹۹ ساله وجود ندارد. ۲- حقوق متوفی باید به حقوق موقوفه اصلاح و تغییر یابد.

۶- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۳۳۲/ ۹۸ مورخ ۵/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تحویل زمین ضلع جنوب باغ گل و گیاه شهرداری به مساحت حدودی ۴۰ هکتار از اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

bigtheme