سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۷– ۹۸/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۷– ۹۸/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۰۵/ ۹۸ مورخ ۲۸/ ۳/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ادغام قسمتی از پلاک ۲۵۳۸ اصلی ملکی شهرداری دامغان به پلاک مجاور با شماره ۲۱/ ۲۵۳۸ ، موضوع بررسی و ضمن موافقت با پیشنهاد مذکور با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به قیمت هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ ریال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۰۷۶/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۴۸۷ و ۳۸۶ که در طرح پارکینگ مصلی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۰۹۱/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده جهت فروش پلاک های ثبتی ۲۴۳۵/ ۶۶۴ و ۶۵۰/ ۲۵۲۹ ملکی شهرداری، مجموع مساحت ۶۵۴ مترمربع، موضوع بررسی و ضمن موافقت با پیشنهاد مذکور با قیمت کارشناسی پایه مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۷ ریال و قیمت کل ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۱۸/ ۱۱ ریال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۳۸۴/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۱۴۵/ ۳۴۹/ ۲۵۳۶ که دارای ۳۶/ ۲۶ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۰۹۰/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۸ در رابطه با انتقال قطعی پلاک ۱/ ۱۸۳۴ ( کاربری ملک مذکور به صورت پارکینگ و اداری می باشد)، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۵/ ۳/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۶- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۱۶۷/ ۹۸ مورخ ۳/ ۴/ ۹۸ در رابطه با تعریض پلاک ثبتی ۲/ ۱۴۰۷ که قبلاً مصوبه ۱۰۵۹-۲۰۳۸-۹۸ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۷ برای آن به تصویب رسیده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸ ریال موافقت شد.

۷- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۳۸۶/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۴/ ۲/ ۲۲۹۷ که دارای ۹۱/ ۹ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۵/ ۴/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۸- درخصوص نامه شماره ۰۲۳۳۵/ ۹۸ مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر نامگذاری پارک جدیدالاحداث شهرک گلستان، موضوع بررسی و با نام ” گل ها ” برای پارک مذکور موافقت شد.

۹- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۳۸۳/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۰/ ۱۴۶۳ که دارای ۹/ ۷ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۱۰- در رابطه با کلیپ یخش شده در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه ۲ سیما، مربوط به مجموعه ای خصوصی در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر دامغان که اقدام به اخذ هزینه از مسافرین جهت استفاده از نمازخانه و سرویس بهداشتی نموده بود، موضوع بررسی و بعد از تبادل نظر و توجه به این موضوع که پخش کلیپ فوق موجب وهن شهروندان دامغانی و نادیده گرفتن مهمان نوازی و پذیرایی سایر همشهریان از مسافرین و زائران شده است، مقررشد مراتب اعتراض شورای شهر طی نامه ای به ریاست صداو سیما اعلام گردد.

bigtheme