سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۱– ۹۸/۰۳/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۱– ۹۸/۰۳/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۷۱۴/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۳/ ۹۸ دررابطه با پلاک ثبتی ۴/ ۸۱ به مالکیت آقای محمدتقی لطفی که دارای ۶۵/ ۱۸ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۱۴۱۲/ ۹۸ مورخ ۳۱/ ۲/ ۹۸ دررابطه با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری دامغان، موضوع بررسی و بعد از ارائه توضیحات آقای شهردار، مسئول محترم واحد مالی شهرداری و بررسی گزارشات ارائه شده، تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری به مبلغ ۸۴۸/ ۱۳۱/ ۴۷۲/ ۷۶۴ ریال به تصویب رسید.

۳- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۱۴۵۳/ ۹۸ مورخ ۱/ ۳/ ۹۸ دررابطه با درخواست شهرداری جهت برگزاری مناقصه عمومی جهت شناسایی و عقد قرارداد با پیمانکار ذی صلاح جهت اجرای پروژه فاز دو محوطه سازی و بهسازی پارک دانشجو ( با مبلغ برآورد شده تقریبی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ ریال ) موضوع بررسی و با درخواست فوق موافقت گردید.

۴- درخصوص نامه شماره ۶۵۷۵/ ۱۲۲/ د مورخ ۲۴/ ۲/ ۹۸ از اداره کل امور مالیاتی استان سمنان درخصوص معرفی نماینده برای هیئت حل اختلاف مالیاتی، موضوع بررسی و مقررشد آقای خسرو فولادیان به عنوان نماینده شورای شهر دامغان برای هیئت فوق معرفی گردید.

bigtheme