سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۷۰ – ۹۸/۰۳/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۰ – ۹۸/۰۳/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۱۴۷۰/  ۹۸ مورخ ۱/  ۳/  ۹۸ در رابطه با سرمایه گذاری پروژه پیشنهاد شده از طرف آقای محمدمهدی هدایتی جهت نصب جعبه های نوری (light Box ) به منظور انجام امور تبلیغات، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مطابق مفاد نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه ۱۸/  ۰۱۶۷۹/  ۹۸ مورخ ۱۱/  ۳/  ۹۸ دررابطه با پلاک های ثبتی شماره ۲/  ۵۸۳ و ۳/  ۵۸۳ که دارای ۲۵/  ۸ مترمربع تعریض می باشد و مصوبه های ۱۰۳۴-۲۰۰۰-۹۷ و ۱۰۳۲-۲۰۰۲-۹۷ در رابطه با آن به تصویب رسیده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ هر مترمربع ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۲۶ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۶۱۵/  ۹۸ مورخ ۱/  ۳/  ۹۸ دررابطه با پلاک ۱۱/  ۱۸۲۰ که دارای ۲۰/  ۲۱ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۸/  ۳/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme