سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۶۳ – ۹۸/۰۲/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۶۳ – ۹۸/۰۲/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۶/  ۴/  ۰۰۲۶۸/  ۹۸ مورخ ۲۲/  ۱/  ۹۸ در رابطه با درخواست مالک پلاک ثبتی شماره ۹۳۴/  ۲۵ اصلی واقع در بخش یک دامغان مبنی بر تفکیک پلاک فوق به دو قطعه زمین، موضوع بررسی و ضمن موافقت با مفاد صورتجلسه توافق مورخ ۷/  ۱/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، با قیمت کارشناسی برای هر مترمربع ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۳ ریال بابت حق السهم شهرداری موافقت گردید. ضمناً  مقررشد به شهرداری اعلام شود، بررسی نماید آیا حقوق شهرداری از بابت تغییر کاربری رعایت شده است یا خیر؟

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۷۵۲/  ۹۸ مورخ ۹/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۹/  ۹۵۳ که دارای ۵۷/  ۱۱ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۶۷۱/  ۹۸ مورخ ۴/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۹/  ۲۲۲۷ واقع در بخش یک که دارای ۶۳/  ۹۸ مترمربع تعریض است و مصوبه شماره ۱۲۷۱-۲۶۱۱-۹۵ مورخ ۶/  ۱۱/  ۹۵ در رابطه با آن به تصویب رسیده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی از قرار هر مترمربع ۰۰۰/  ۲۰۰/  ۳ ریال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۷۷۸/  ۹۸ مورخ ۱۰/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴/  ۲۰۰۵ که دارای ۵۴/  ۱۶ مترمربع تعریض است و مصوبه ۹۲-۲۰۳-۹۸ مورخ ۴/  ۲/  ۹۸ در رابطه با آن به تصویب رسیده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی برای هر مترمربع چهارمیلیون ریال موافقت شد.

bigtheme