سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۵۹ – ۹۸/۰۱/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۵۹ – ۹۸/۰۱/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۰۴۴۵/ ۹۸ مورخ ۲۷/ ۰۱/ ۹۸ در رابطه با درخواست کانون بازنشستگان تامین اجتماعی دامغان مبنی بر تخصیص بلیط اتوبوسرانی جهت بازنشستگان نیازمند، موضوع بررسی و موافقت شد تا مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰ ریال بلیط اتوبوسرانی در اختیار بازنشستگان قرارگیرد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/   ۰۰۴۴۶/   ۹۸ مورخ ۲۷/   ۰۱/   ۹۸ در رابطه با درخواست مبنی بر مساعدت در پرداخت عوارض متعلقه مزبوط به نوسازی و پسماند به مبلغ ۰۰۰/   ۳۰۰/   ۶ ریال، موضوع بررسی و موافقت شد مبلغ ۰۰۰/   ۰۰۰/   ۲ ریال از محل ماده ۱۷ جهت مساعدت در پرداخت عوارض مذکور، برای نامبرده در نظر گرفته شود.

۳- درخصوص نامه شماره ۵/   ۰۰۴۴۸/   ۹۸ مورخ ۲۷/   ۰۱/   ۹۸ دررابطه با درخواست مبنی بر مساعدت در پرداخت عوارض متعلقه مربوط به نوسازی و پسماند به مبلغ ۰۰۰/   ۵۹۸/   ۱ ریال، موضوع بررسی و موافقت شد مبلغ فوق از محل ماده ۱۷ جهت مساعدت در پرداخت عوارض مذکور برای نامبرده در نظر گرفته شود.

bigtheme