سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۵۳ – ۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۵۳ – ۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-درخصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۹۵۶۴/ ۹۷-۱۶/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۳/ ۱/ ۶۵ ملکی آقای مداح مروج در بلوار آزادی که به میزان ۳۱/ ۱ متر مربع در طرح تعریض قرار گرفته است،موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه ی کمیسیون توسعه وتعریض مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۲- درخصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۹۷۳۰/ ۹۷-۲۱/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با پلاک ۲/ ۴ در بخش یک دامغان خیابان امام ملکی آقایان محمد وعلیرضا امینیان که در طرح تعریض خیابان امام  قرار گرفته است،موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه ی توسعه وتعریض که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۳- درخصوص نامه ی شماره ی ۳۶/ ۴/ ۹۶۳۳/ ۹۷-۱۹/ ۱۲/ ۹۷ در خصوص پلاک ۴۶۱/ ۳/ ۲۴۴۴ با مالکیت آقای حسین محمودی فر که متقاضی اخذ پروانه ساختمان نیز می باشد،موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه ی توافق مورخ ۷/ ۱۲/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۴- در خصوص نامه ی شماره ی ۴۷/ ۹۵۱۳/ ۹۷-۱۴/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با سرمایه گذاری در فضای آسفالت ضلع جنوبی استخر پارک دانشجو (ضلع غربی مقبره شهداء) به صورت BOT ، موضوع بررسی وموافقت گردید محل فوق از طریق فراخوان عمومی به سرمایه گذار واگذار گردد.

۵- در خصوص نامه ی شماره ی ۱۸/ ۹۵۳۲/ ۹۷-۱۵/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۳۰۸ به مالکیت آقای عباسعلی صرفی که دررابطه با آن قبلاً صورتجلسه ی توسعه تعریض مورخ۲۳/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد به تصویب رسیده بود، موضوع بررسی وبا قیمت های کارشناسی برای پلاک فوق وپلاک های معوض(۳۵۵۵/ ۳۴۲۴/ ۲۵۲۸و۲۵۶۳/ ۳۴۲۴/ ۲۵۲۸) مطابق برگه های کارشناسی پیوست موافقت گردید.

۶- درخصوص نامه ی شماره ی ۱۸/ ۹۵۷۹/ ۹۷-۱۶/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۹۶۰/ ۲۵ ملکی آقای علی اکبری که به میزان ۸۹/ ۶ متر مربع در طرح تعریض قرارگرفته است، موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه ی کمیسیون توسعه تعریض مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۷- درخصوص نامه ی شماره ی ۱۸/ ۹۶۸۰/ ۹۷-۲۰/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ی ۸۲ واقع در خیابان پاسداران که به مقدار ۶۵/ ۱۱ متر مربع در طرح تعریض قرار دارد،موضوع بررسی وبا صورتجلسه ی توسعه وتعریض مورخ ۶/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد وقیمت کارشناسی هر متر مربع بیست میلیون ریال موافقت شد.

bigtheme