سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۵۱ – ۹۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۵۱ – ۹۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۸ نامه مربوط به شهرداری استانداری ودیگرارگان هاونهادها مطالعه وبررسی گردید   تصویب چند مصوبه،بندهاوبخش های مختلف بودجه پیشنهادی سال ۹۸ مربوط به سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری دامغان بررسی ومورد تصویب قرار گرفت ودر ادامه تعرفه های پیشنهادی سازمان مدیریت حمل ونقل شهری مورد بررسی ومطالعه قرار گرفت.

۱-درخصوص نامه ی شماره ی ۲۹۴/ ۲۸-۱/ ۱۲/ ۹۷  بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری دامغان، موضوع بررسی وبعد از مطالعه وبررسی بندها،فصول وبخش های مختلف آن بودجه ی پیشنهادی مذکور به مبلغ ۰۰۰/ ۱۲۰/ ۴۶۵/ ۱۵ ریال به تصویب رسید.

۲- در خصوص نامه ی شماره ی ۵۵۱۵۱/ ۴/ ۵۰-۱۴/ ۱۲/ ۹۷ از استانداری ونامه ی ۵/ ۹۴۵۱/ ۹۷-۱۳/ ۱۲/ ۹۷ از شهرداری دامغان در رابطه با پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۳۰ ریال به صورت علی الحساب بابت فوق العاده عمران سال ۹۵ شهرداری دامغان به استناد بند ج ماده ۲ آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران، موضوع بررسی وبا پرداخت مبلغ فوق موافقت بعمل آمد.

۳- درخصوص نامه ی شماره ۵/ ۹۴۴۹/ ۹۷-۱۳/ ۱۲/ ۹۷ در ر ابطه با درخواست آقای  قربان شهباز مبنی بر مساعدت در پرداخت عوارض نوسازی وپسماند سال ۹۷ به مبلغ ۱۱۹/ ۸۴۰ ریال، موضوع بررسی وبا عنایت به بند ۷ دستورالعمل نحوه ی هزینه کرد موارد ۱۶ و۱۷ بودجه شهرداری با پرداخت مبلغ فوق از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

۴-درخصوص نامه ی شماره ی ۵/ ۹۴۵۰/ ۹۷-۱۳/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با درخواست آقای علیرضا خبازیان متصدی واحد صنفی تولید وتعمیر انواع قفسه ودکور چوبی،مبنی برعدم توانائی نامبرده در پرداخت هزینه های کسبی خود،موضوع بررسی وبا توجه به تحقیقات به عمل آمده مشخص گردید واحد تجاری مذکور از ابتدای سال ۹۵ هیچ گونه فعالیتی نداشته وبنابراین با توجه به شرایط بیماری نامبرده موافقت شد مبلغ ۵۰% از عوارضات متعلقه (۰۰۰/ ۴۸۹/ ۲×%۵۰ریال) از محل ماده ۱۷ پرداخت شود.

bigtheme