سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۴۵ – ۹۷/۱۱/۲۱شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۴۵ – ۹۷/۱۱/۲۱شورای اسلامی شهر دامغان

۱-درخصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۷۸۰/ ۹۷-۱۸/ ۱۱/ ۹۷ دررابطه با پلاک ثبتی ۲/ ۲۳۵۵ به مالکیت خانم زبیده قربانی که دارای ۱۶/ ۲۰ متر مربع تعریض است موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه توسعه تعریض مورخ ۴/ ۱۰/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

bigtheme