خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۳۰۷ مورخ ۹۹/۱۰/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۳۰۷ مورخ ۹۹/۱۰/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

*در ابتدای جلسه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداری دامغان ( موضوع ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها ) در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی اعضای محترم قرار گرفت.
*در این جلسه از ماده یک تا ماده ۲۲ تعرفه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید کلیه تغییرات که مورد تصویب عزیزان شورا قرار گرفت توسط مسئول محترم درآمدی شهرداری در تعرفه منظور گردد.

bigtheme