خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۸۳ – ۹۹/۰۷/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۸۳ – ۹۹/۰۷/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- تعداد ۱۷ نامه قرائت و بررسی گردید و بعد از مذاکره با جناب شهردار، جهت اقدام لازم به شهرداری ارسال شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵۰/ ۱۴/ ۰۳۷۵۱/ ۹۹ مورخ ۲/ ۷/ ۹۹ در رابطه با هزینه اصلاح تابلوها و اسامی معابر شهرک بوستان به تعداد ۱۵۰ عدد موضوع بررسی و با اجرای پروژه فوق با مبلغ ۰۰۰/ ۷۰۰/ ۱ ریال برای هر تابلو و مبلغ کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۵ ریال موافقت شد.

bigtheme