خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۸۱ – ۹۹/۰۷/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۸۱ – ۹۹/۰۷/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- نامه شماره ۱۹/ ۳۶۴۰ مورخ ۲۹/ ۰۶/ ۹۹ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۹ موضوع پلاک ثبتی شماره ۲۴/ ۴۶ ، موضوع مطرح و با مفاد صورتجلسه مورخ ۲۷/ ۰۶/ ۹۹ در خصوص پلاک ثبتی ۲۴/ ۴۶ به میزان ۵۷/ ۱۶ متر مربع به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵۰ ریال موافقت شد.

۲- نامه شماره ۱۹/ ۳۶۳۹ مورخ ۲۹/ ۶/ ۹۹ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ۲۵/ ۶/ ۹۹ درخصوص پلاک ثبتی شماره ۲/ ۲۲۸۰ ، موضوع مطرح و با مفاد صورتجلسه مورخ ۲۵/ ۶/ ۹۹ درخصوص پلاک ثبتی شماره ۲/ ۲۲۸۰ به میزان ۸۳/ ۱۹ متر مربع به مبلغ ۸۳۰/ ۶۷۴/ ۱۵۸ ریال موافقت شد.

bigtheme