خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۸۰ – ۹۹/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۸۰ – ۹۹/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- نامه شماره ۵/ ۳۴۵۸ مورخ ۲۰/ ۶/ ۹۹ شهرداری محترم مبنی برانتخاب حسابرس جهت حسابرسی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان در اجرای بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۲ دستورالعمل نحوه استفاده از موسسات خدمات حسابرسی در شهرداریها مطرح مقرر شد به شهرداری محترم اعلام شود وفق رویه سالهای گذشته و دستور العملهای مربوطه از طریق مناقصه عمومی نسبت به شناسایی و انتخاب حسابرس قانونی و واجدالشرایط وفق نامه ۲۶۴۸۸/ ۴۲/ ۵۰ مورخ ۲۵/ ۶/ ۹۹ مدیرکل محترم دفترامورشهری و شوراها استانداری سمنان اقدام و گزارش نهایی به شورای اسلامی شهر منعکس گردد.

bigtheme