خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۳ – ۹۹/۰۵/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۳ – ۹۹/۰۵/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۲۲۰۴۴/ ۴۲/ ۵۰ مورخ ۲۸/ ۵/ ۹۹ از استانداری در رابطه با انتخاب هیئت رئیسه شورا برای سال چهارم، بعد از رای گیری نتایج ذیل حاصل شد:

الف- ریاست شورا: آقای رضا زارع زاده با کسب ۷ رای   ب- نائب رئیس شورا: آقای علی اکبر حسن بیکی ۷ رای    ج- منشی شورا: آقای سیدماکان ترابی با کسب ۷ رای

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۸۹۷/ ۹۹ مورخ ۲۵/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۸۱/ ۲۵۳۶ که دارای ۹۷/ ۳ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۲۹۲۵/ ۹۹ مورخ ۲۶/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۴/ ۲۰۰۶ که تحت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها قرارگرفته است، ضمن موافقت با مفاد صورتجلسه توافق مورخ ۱۲/ ۵/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، بابت قدرالسهم شهرداری با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸ ریال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۲۹۴۱/ ۹۹ مورخ ۲۶/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۴۷۱/ ۳/ ۲۴۴۴ که تحت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها قرارگرفته است، موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجسه توافق مورخ ۲۰/ ۵/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد با قیمت کارشناسی جهت قدرالسهم شهرداری مطابق برگه کارشناسی پیوست جمعاً به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵ ریال موافقت شد.

bigtheme